Experiences of Prejudice, Stereotype, and Discrimination Exposure of Secondary School Students


Abstract views: 878 / PDF downloads: 1118 / PDF downloads: 859

Authors

  • Onur Guleryuz Gazi University
  • Bahadir Kilcan Gazi University

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.34.1688

Keywords:

Secondary school students, prejudice, stereotype, discrimination, phenomenology

Abstract

Although being exposed to prejudice, stereotype and discrimination reduces the self-esteem and quality of life of individuals, the effect of it on secondary school students is not fully understood. This study aimed to reveal the meaning, structure and essence of secondary school students' experiences of being exposed to prejudice, stereotype and discrimination. The present study was conducted with phenomenology, one of the qualitative research designs. Maximum variety and criterion sampling from one of the purposive sampling strategies were used to determine the participants. In this study, research participants consisted of 12 students studying in 7th and 8th grades in two public schools in Ankara, Turkiye. Research data were collected by semi-structured interview method. Within the scope of this study, 24 in-depth interviews were conducted with each participant twice. In data analysis, phenomenological analysis, bracketing, listing key phrases, developing sets of meanings, textural description, structural description, and extracting essences, were used. The findings showed that the students exposed to prejudice, stereotyping and discrimination suffered from self-esteem and self-confidence, their academic motivation decreased, they developed sympathy for the in-group and antipathy to the out-group and they were in search of equality and justice.

References

Aksoy, E. (2010). Almanya’da yaşayan üçüncü kuşak Türk öğrencilerin kimlik algılamaları ve buna bağlı olarak karşılaştıkları ayrımcılık sorunları. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 12, 7-38.

Allport, G. W. (2016). Önyargının doğası (N. Miş, Çev. Ed.). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür.

Aronson, E., Wilson, T. D., ve Akert, R. M. (2012). Sosyal psikoloji (O. Gündüz, Çev.). İstanbul: Kaknüs.

Artan, T. ve Taşçı, A. (2018). İş piyasasında yaş(lı) ayrımcılığı. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(25), 2413-2421.

Aydın Yürükçü, N. (2019). Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir örneği olarak maarif müfettişi kadınlar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara.

Aypar, G. (2014). İstanbul’da yaşayan transların dışlanma, ayrımcılık ve ötekileştirme deneyimleri ve baş etme süreçleri. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Balcı, A., ve Tuncel, G. (2017). Öğretmen adaylarının önyargı ve ayrımcılığa ilişkin deneyimlerinin fenomenolojik analizi. Kesit Akademi Dergisi, 3(11), 95-115.

Bora, A. (2012). Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık. K. Çayır ve M. Ayan Ceyhan, (Ed.), Ayrımcılık: çok boyutlu yaklaşımlar içinde (s. 175-187). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Creswell, J. W. (2016a). Araştırma deseni (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten.

Creswell, J. W. (2016b). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Siyasal.

Çelik, G. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel ayrımcılık ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Doğan, E. T. (2012). Hamile kadınların çalışma yaşamında maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar. “İş Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(2), 79-98.

Elçi, D. Ö. (2018). Ayrımcılık, nefret söylemi/suçları ve transfobi ile damgalanan trans kadınlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 533-542.

Esen, Y. (2013). Eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı: öğrencilik deneyimleri üzerinde yapılmış bir çözümleme. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 757-782.

Fırat, Ö. E. (2017). İş yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılık: İstanbul ilinde bilişim sektöründe bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gelekçi, C. (2010). Belçika’daki Türk çocuklarının eğitim-öğretim yaşantılarında karşılaştıkları sorunlar ve ayrımcılığa yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 12, 163-194.

Göregenli, M. (2012). Temel kavramlar: önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık. K. Çayır ve M. Ayan Ceyhan, (Ed.), Ayrımcılık: çok boyutlu yaklaşımlar içinde (s. 17-27). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Gül, İ., I. (2012). Hukukta ayrımcılık yasağı. K. Çayır ve M. Ayan Ceyhan, (Ed.), Ayrımcılık: çok boyutlu yaklaşımlar içinde (s. 117-133). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Hogg, M. A., ve Vaughan, G. M. (2017). Sosyal psikoloji (İ. Yıldız ve A. Gelmez, Çev.). Ankara: Ütopya.

Hortaçsu, N. (2014). Grup içi ve gruplararası süreçler. Ankara: İmge.

Işık, A. (2020). 65 yaş üzerindeki bireylerin yaşa dayalı ayrımcılığa ilişkin düşünce ve deneyimlerinin değerlendirilmesi–Sinop örneği. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Johnson, H. J., Barnard-Brak, L., Saxon, T. F., & Johnson, M. K. (2012). An experimental study of the effects of stereotype threat and stereotype lift on men and women's performance in mathematics. The Journal of Experimental Education, 80(2), 137- 149.

Karan, U. (2012). Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı: hukuksal çerçeve. K. Çayır ve M. Ayan Ceyhan, (Ed.), Ayrımcılık: çok boyutlu yaklaşımlar içinde (s. 135-146). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Korkmaz, L. (2017). Mağdurun gözünden ayrımcılık. PİVOLKA, 7(24), 6-9.

Körükmez Kaya, L. (2017). Ten rengi ayrımcılığı: Afro-Türkler örneği. Sosyoloji Dergisi, (35), 61-76.

Kesici, M. R. (2016). Londra’da Türkiyeli göçmenlerin emek piyasalarında ayrımcılık deneyim ve algıları. Göç Dergisi, 3(2), 261-281.

Keskinkilic Kara, S., B. & Oğuz, E. (2016). Relationship between political discrimination level perceived by teachers and teachers’ organizational cynicism levels. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 55-70.

Madran, D. A. (2012). Temel beklenti etkisi: kendini gerçekleştiren kehanet. K. Çayır ve M. Ayan Ceyhan, (Ed.), Ayrımcılık: Çok boyutlu yaklaşımlar içinde (s. 29-40). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı: etkileşimli bir yaklaşım (M. Çevikbaş, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

MEB. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. 1 Şubat 2023’de https://www.mevzuat.gov.tr/ mevzuatmetin/1.5.1739.pdf adresinden erişildi.

Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Morgan, C. T. (2011). Psikolojiye giriş (S. Karakaş ve R. Eski, Çev. Ed.). Konya: Eğitim Akademi.

Myers, D. G. (2017). Sosyal psikoloji (S. Akfırat, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Orhan, U. (2015). Sosyal gerçeklik mi, algı mı? Almanya’daki Türklerin işyerinde ırksal ayrımcılık deneyimleri üzerine bir çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 175-184.

Paker, M. (2012). Psikolojik açıdan önyargı ve ayrımcılık. K. Çayır ve M. Ayan Ceyhan, (Ed.), Ayrımcılık: Çok boyutlu yaklaşımlar içinde (s. 41-52). İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem.

Polat, S., ve Hiçyılmaz, G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin maruz kaldıkları ayrımcılık davranışları ve bu davranışların nedenleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 46-65.

Saldıray, A., ve Doğanay, A. (2017). Örtük programda toplumsal cinsiyet: Bir ilkokulun örtük programında toplumsal cinsiyete ilişkin nitel bir çalışma. Turkish Studies, 12(25), 671-704.

Shih, M., Pittinsky, T. L., & Ambad, N. (1999). Stereotype susceptibility: Identity salience and shifts in quantitative performance. Psychological Science, 10(1), 80- 83.

Swim, J. K., Hyers, L. L., Cohen, L. L., and Ferguson, M. J. (2001) Everyday sexism: Evidence for its incidence, nature, and psychological impact from three daily diary studies. Journal of Social Issues 57(1), 31–53.

Taşkın, B. ve Demirel, E. B. (2019). Çeviri sosyolojisi ışığında engelli çevirmenler: fenomenolojik yaklaşım ile görünmeyeni görünür kılmak. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, (27), 242-254.

Taylor, S. E., Peplau, L. A., ve Sears, D. O. (2015). Sosyal psikoloji (A. Dönmez, Çev.). Ankara: İmge.

Tezcan, T. (2013). Kurumsal ayrımcılık alanı olarak kamu sektöründe çalışan engellilerin yaşadıkları ayrımcılık. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ural, A. (2012). Türk asıllı göçmenlerin Hollanda’daki temel eğitim uygulamalarına yönelik ayrımcılık algıları. Eğitim ve Bilim, 37(165), 262 - 274.

van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. New York: State University of New York Press.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş onuncu baskı). Ankara: Seçkin.

Yılmaz, K. ve Şahin, T. (2016). Eğitim fakültelerindeki araştırma görevlilerinin mesleki deneyimlerinin incelenmesi: Araştırma görevlisi olmanın anlamına ilişkin fenomenolojik bir çalışma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 44, 143-168.

Published

2023-04-29

How to Cite

Guleryuz, O., & Kilcan, B. (2023). Experiences of Prejudice, Stereotype, and Discrimination Exposure of Secondary School Students. Journal of Qualitative Research in Education, (34). https://doi.org/10.14689/enad.34.1688