A Case Study of Research Skills of Primary School Students


Abstract views: 554 / PDF downloads: 510 / PDF downloads: 581

Authors

  • Vedat Aktepe
  • Gokce Ulu

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.33.1672

Keywords:

Primary school, classroom teacher, student, research skills, case study

Abstract

This study intended to examine and evaluate the opinions of classroom teachers about students’ research skills at primary school. By using the case study method, one of the qualitative research designs, the research was conducted with a group of 20 classroom teachers who were determined through purposeful sampling. A semi-structured interview form was used as the data collection tool, and the data were analyzed using the content analysis method. According to the results of the study, classroom teachers defined the concept of research skills as a way to learn information, the effort to discover topics that awaken curiosity, and the process to recognize and solve a problem, as well as acting willingly, participating, questioning, and showing improvement. The teachers reported that the research skills of the primary school students were insufficient at the course levels and partially sufficient at the grade levels. Although the classroom teachers primarily used visual, technology-supported tools and inquiry-based strategies in research skills training, they believed that students' research skills were not fully developed. To develop research skills, the student should take part actively in the process. At the same time, the teacher should be a role model, bring interesting and entertaining activities to the classroom, and employ appropriate teaching methods and materials that will support research skills. As a result of the research, the teachers made the recommendations of increasing the technological facilities and resources of the school, encouraging students to conduct research according to their interests and abilities, supporting student autonomy, encouraging effective social participation, ensuring that the family environment and the teacher attitude is supportive to the child, conducting research on current issues, providing sufficient time for research, and assessing the behavioral aspects of research skills besides theoretical information at the end of the year.

References

Akar, H. (2016). Durum çalışması. (Editör: A. Saban ve A. Ersoy), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (s. 111-149). Ankara: Anı Yayıncılık.

Akhan, N.E. ve Demirezen, S. (2015). Araştırma inceleme yoluyla öğrenme öğrenme stratejisi. (Editörler: C. Dönmez ve K. Yazacı), Sosyal bilgiler öğretimi içinde (147-174). Ankara: Pegem Akademi.

Alkan Dilbaz, G. (2013). Araştırma temelli öğrenmenin tutum, akademik başarı, problem çözme ve araştırma becerilerine etkisi. (Yüksek lisans tezi), Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Anagün, Ş.S., Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. (2012). An investigation of primary school teachers’ beliefs on teaching-learning processes in science and technology course in terms of constructivism. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 1-16.

Bee, H., & Boyd, D. (2002). Lifespan development (3rd ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Brooks, J.G. and Brooks, M.G. (1999). The courage to be constructivist. Educational

Leadership, November, 57(3), 18-24

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara. Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin araştırma yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(18), 257-269.

Chu, S. (2008). Grade 4 students’ development of research skills through ınquiry-based learning projects. School Libraries Worldwide, 14(1), 10-37. https://doi.org/10.29173/slw6775

Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J. (2013). Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları, araştırma deseni. (Çeviri Editörü: S.Beşir Demir), Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.

Creswell, J.W. & Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130.

Çalışkan, H. (2017). Sosyal bilgilerde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı, (Editörler: R. Turan ve H. Akdağ), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (241-268), Ankara: Pegem Akademi.

Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (8. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Demircioğlu, İ.H. (2003). Öğretim stratejileri, (Editörler: C. Öztürk ve D. Dilek) Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde, (135-226), Ankara: Pegem Akademi.

Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (1994). The sage handbook of qualitative research. SAGE Publications, Inc.

Digenti, D. (1999). Collaborative learning: A core capability for organizations in the new economy. Reflections: The a SOL Journal, 1(2), 45-57. https://doi.org/10.1162/152417399570160

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı yayıncılık.

Erdoğan, İ. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerinin öğrencilerin yaptığı araştırmalara dayalı olarak incelenmesi. (Yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Ersoy, A. (2006). İlköğretim beşinci sınıfta teknoloji destekli proje tabanlı öğrenme uygulamaları. (Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ersoy, A. (2014). İnternet kaynaklarından intihal yaptığımın farkında değildim: Bir olgubilim araştırması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(I), 47-60.

Erten, P. (2019). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim, 49(227), 33-64

Güneş, P. (2011). Dereceli puanlama anahtarının ilköğretim öğrencilerinin araştırma becerisi ve bilişsel alan düzeyine etkisi. (Doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İlter, İ. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrenci başarısına, bilimsel sorgulayıcı-araştırma becerilerine, akademik motivasyona ve öğrenme sürecine etkileri. (Doktora tezi), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Kanatlı Öztürk, F. (2018). Çokkültürlü eğitim çerçevesinde hazırlanan etkinliklerle farklılıklara saygı değeri ve araştırma becerisi geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması. (Doktora tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

Kennedy, I.G., Latham, G., & Jacinto, H. (2016). Education skills for 21st Century teachers: Voices from a global online educators’ forum. Springer Briefs in Education, Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22608-8

Kurşun, A. (2013). Hayat bilgisi dersi programının araştırma becerilerine ulaşabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Larkin, J.E. & Pines, H.A. (2005). Developing ınformation literacy and research skills in ıntroductory psychology: A case study. The Journal of Academic Librarianship, 31(1), 40–45. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2004.09.008

Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education a users’ guide. Sage Publications.

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park: Sage Publications.

McFall, R.M. (1982). A review and reformulation o f the concept o f social skills. Behavioral Assessment, 4, 1-33.

MEB (2005). Sosyal bilgiler dersi ilköğretim 4. ve 5. sınıf programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: MEB Yayınları.

MEB (2015). İlkokul hayat bilgisi dersi 1,2, ve 3. Sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: MEB Yayınları.

MEB, (2009). İlköğretim 1,2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. http://talimterbiye.mebnet.net adresinden 19.03.2022 tarihinde alınmıştır.

MEB, (2018). İlkokul 1,2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr adresinden 07.01.2022 tarihinde alınmıştır.

Merriam, S.B. (2009). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: SAGE Publications.

Özçelik, İ. (2001). Tarih araştırmalarında yöntem ve teknikler. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Özer, Ü. (2014). İlköğretim öğrencilerinin araştırma becerilerinin veli bakış açısıyla değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Patton, M.Q. (2005). Qualitative research. New York: John Wiley & Sons.

Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çeviri Editörleri: M. Bütün ve S.B. Demir), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Polat Demir, B. (2016). Elektronik portfolyo uygulamalarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin araştırma becerilerine etkisi. (Doktora tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Selley, N. (1999). The art of constructivist teaching in the primary school. London: David Fulton Publishers.

Sever, R. (2021). Temel kavramlar. (Editör: R. Sever), Sosyal bilgiler eğitiminde kavram öğretimi içinde (1-22), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Stake, R.E. (1995). The art of case study research. Sage Publications.

Şaşan, H.H. (2002) Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Sayı: 74-75, s.49-52.

Şenbaşaran Uğuz, M. (2013). Biyoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç ve araştırma becerilerini uygulayabilme durumlarının tespiti. (Yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tay, B. ve Baş, M. (2016). 2009 ve 2015 yılı hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 341-374

TDK (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Turan, A. (2019). 2005 Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ile 2013 fen bilimleri dersi öğretim programının öğrencilerin araştırma becerilerine etkisinin karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi), Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24(24), 543-559.

Vygotsky, L.S. (1987). Development of higher mental functions during the transitional age. In R.W. Rieber (Ed.), The collected works of L.S. Vygotsky (pp. 83-150). New York: Plenum Press.

Waite, S. & Davis, B. (2006) Developing undergraduate research skills in a faculty of education: motivation through collaboration, Higher Education Research & Development, 25(4), 403-419. https://doi.org/ 10.1080/07294360600947426

Willison, J.W. (2012) When academics integrate research skill development in the curriculum, Higher Education Research & Development, 31(6), 905-919. https://doi.org/10.1080/07294360.2012.658760

Willison, J.W. (2018). Research skill development spanning higher education: Critiques, curricula and connections. Journal of University Teaching & Learning Practice, 15(4). 1-15 https://doi.org/10.53761/1.15.4.1

Willison, J., & O’Regan, K. (2007). Commonly known, commonly not known, totally unknown: A framework for students becoming researchers. Higher Education Research and Development, 26(4), 393–409.

Willison, J. & Buisman-Pijlman, F. (2016). PhD prepared: research skill development across the undergraduate years. International Journal for Researcher Development 7(1), 63-83. https://doi.org/10.1108/IJRD-07-2015-0018

Wu, H.K., & Hsieh, C.E. (2006). Developing sixth graders' inquiry skills to construct explanations in inquiry-based learning environments. International Journal of Science Education, 28(11), 1289-1313.

Yasan, N. (2011). Lisansüstü eğitimin araştırma becerilerine ve bilim algılarına olan etkisine ilişkin araştırma görevlilerinin görüşlerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yıldırım, S., (2007). İlköğretim 4.sınıf sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme modelinin araştırma becerilerinin gerçekleşme düzeyine etkisi. (Yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara. Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, D., Kılıç, M.Y., Gülmez, D. ve Yavuz, M. (2019). Öğretmenlerin araştırma okuryazarlığı becerileri: Ölçek geliştirme çalışması. Turkish Journal of Educational Studies, 6(1), 45-65

Yin, R.K. (2003). Case study research design and methods (3. baskı). London: Sage Publications.

Published

2023-01-04

How to Cite

Aktepe, V., & Ulu, G. (2023). A Case Study of Research Skills of Primary School Students. Journal of Qualitative Research in Education, (33). https://doi.org/10.14689/enad.33.1672