Examination of Mathematics Concepts in the Third Grade Life Sciences Textbook According to Mathematics Acquirements from the 3rd Grade to the 8th Grade


Abstract views: 135 / PDF downloads: 298

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.37.1883

Keywords:

Third Grade Life Science Textbook, Math Concept,, Math Achievement, Relationship Between Math and Life Science Lessons

Abstract

The aim of the research is to determine the mathematical concepts in the third-grade life science textbook and to examine the relationship between these concepts and the mathematics achievements of the students from the third grade to the eighth grade. Document analysis technique, one of the qualitative research methods, was used in the research. As a document, the Pacific Publishing 3rd grade Life science textbook provided to public schools by the Ministry of National Education in 2021 was examined. In data analysis, descriptive and content analysis techniques were used according to the nature of the sub-purposes. In the study, as a result of examining the life science lesson in terms of mathematical concepts, "locating and drawing", "data analysis", "time calculations" and "basic mathematics knowledge" were determined as the themes. Categories related to these themes and related mathematical concepts forming the categories were determined in terms of unit and topic distribution. Four categories were determined in the research. These are “Direction and sketch drawing”, “table and graphic interpretation”, “time units" and “mathematical literacy and four operations”. When the units are evaluated together, it has been determined that there are 19 concepts related to mathematics in the third-grade life science textbook. It has been observed that "data analysis" has been found to be the theme most strongly linked to mathematics achievement, and it persists as a spiral of maths success across all grade levels.

References

Akgün, İ. H. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler 7. sınıf öğrencilerinin grafik okuma ve hazırlama becerisini kazanma düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.

Akın-Köse, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde istatistik ve grafik kullanım tekniklerinin öğrencilerin grafik okuma becerisine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.

Aktepe, V., Cepheci, E., Irmak, S. & Palaz, Ş. (2017). Hayat Bilgisi dersinde kavram öğretimi ve kavram öğretiminde kullanılabilecek teknikler üzerine kuramsal bir çalışma. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi Journal of International Social Sciences Education, 3(1), 33-50

Altun, M. (2013). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. Aktüel Alfa.

Aoyama, K. (2007). Investigating a hierarchy of students' interpretations of graphs. International Electronic Journal of Mathematics Education, 2(3), 298-318. DOI: https://doi.org/10.29333/iejme/214

Ataşçi, A. (2018). İlkokul 3. sınıf ders kitabı. Pasifik.

Aybek, Ö. G. B. (2001). İlköğretim 4 sınıf sosyal bilgiler dersi öğretiminin sosyal ve diğer bilimlerle ilişkisinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(7), 34-48.

Bekdemir, M. & Başıbüyük, A. (2011). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin matematik başarı ve kaygı düzeylerinin coğrafya başarısını yordaması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 459-477.

Bektaş, M. (2007). Hayat bilgisi dersinde ailelerin çoklu zekâ kuramı hakkında bilgilendirilme biçimlerinin öğrencilerin proje başarıları ve tutumlarına etkisi. Journal of Values Education, 5(14), 9-28.

Bursal, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin fen derslerinde kullanılan grafiklere yönelik bazı duyuşsal özelliklerini ölçme araçları geliştirme. Online Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 20-43.

Curcio, F. R. (1987). Comprehension of mathematical relationships expressed in graphs. Journal for Research in Mathematics Education, 18(5), 382-393. DOI: https://doi.org/10.5951/jresematheduc.18.5.0382

Çilingir, E. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı düzeyine ve problem çözme becerilerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Çukurova Üniversitesi.

Çolak, R. (2010). Kavram haritalarının sosyal bilgiler eğitimi çerçevesinde tarihsel kavramların öğretiminde kullanılması: kavram haritası ile yapılan öğretim ile tutum başarı ve kalıcılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.

Demirel, Ö. (2003). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Pegema.

Dönmez, C., Yazıcı, K. & Sabancı, A. (2007). Sosyal bilgiler derslerinde grafik düzenleyicilerin kullanımının öğrencilerin akademik bilgiyi elde etmelerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 437-459.

Erickson, H. L. & Lanning, L. A. (2014). Transitioning to concept-based curriculum and instruction. Corwin.

Fannin, K. (2017). Transitioning to concept-based curriculum and instructıon. Curriculum and Teaching Dialogue, 19(1/2), 157-170.

Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education. Kluwer Academic.

Furinghetti, F. (2000). The history of mathematics as a coupling link between secondary and university teaching. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31(1), 43-51. DOI: https://doi.org/10.1080/002073900287372

Gültekin, M. (2015). Çocuğun yaşamında dünyaya açılan pencere: Hayat bilgisi öğretim programı. M. Gültekin (Ed.). Hayat bilgisi öğretimi içinde (s.15-42). Nobel.

Kablan, Z. & Bozkuş, F. (2021). Liselere giriş sınavı matematik problemlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1) , 211-231 DOI: https://doi.org/10.17860/mersinefd.800738

Kammeenui, E. J. & Simmons, D.C. 1999. Desingning in structiona lstraregies the prevention of academic learning problems. Merill.

Kekeç, M. (2018). Zaman ve kronoloji becerisinin kazandırılmasında modelleme tekniğinin kullanılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Keskin, G. (2018). Sosyal bilgiler dersinde grafik hazırlama ve okuma becerisine dayalı etkinliklerin akademik başarıya katkısının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi.

Kranda, S. & Akpınar, M. (2018). 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki grafik okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2445-2458. DOI: https://doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.018

Kuzey, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin harita ve yön okuryazarlığı üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi.

MEB, (2018a). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018122171428547-HAYAT%20B%C4%B0LG%C4%B0S%C4%B0%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI.pdf 14.03.2021 tarihinde indirilmiştir.

MEB, (2018b). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf 02.05.2021 tarihinde indirilmiştir.

Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. Pegem

Özmen, Z. M., Güven, B. & Kurak, Y. (2020). Determining the graphical literacy levels of 8th grade students. Eurasian Journal of Educational Research, 86, 269-292. DOI: https://doi.org/10.14689/ejer.2020.86.13

Pala, Ş. M. & Başıbüyük, A. (2019). Matematik becerisinin sosyal bilgiler derslerindeki harita grafik ve tablo okuma becerilerine etkisi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 41-56

Sönmez, Ö. F. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde harita becerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi üniversitesi.

Şahin, S., Gençtürk, E. & Budanur, T. (2007). Coğrafya öğretiminde uygun grafik seçimi ve kullanımının öğrenme üzerindeki etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 293-302.

Şahinkaya, N. & Aladağ, E. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler programında sosyal bilgiler dersi ile matematik dersinin ilişkilendirilmesinin değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(4), 103-123.

Şimşek, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi ve öğretimi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi.

Taş, H. İ. (2008). Coğrafi beceriler ve bunları öğrencilere kazandırma yolları. Doğu Coğrafya Dergisi, 13(20), 45-58.

Tay, B. & Yıldırım, K. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin hayat bilgisi öğretimi dersinde başarıya etkisi ve yönteme ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (12) 84-110. DOI: https://doi.org/10.12780/UUSBD139

Tural, A. (2011) Sosyal Bilgilerde yapılandırmacı yaklaşımla kavram öğretimine yönelik model geliştirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.

Witmann, E.C. (2005). Freudenthal 100 symposium realistic mathematics education, past and present. NAW 5/6(4), 294-296.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.

Yıldız, C. (2019). Sosyal bilgiler ve matematik. İ. Hakkı Demircioğlu, Selahattin Kaymakcı ve Ebru Demircioğlu (Ed.), Türkiye’de Sosyal bilgiler eğitimi araştırmaları el kitabı (s. 359-379) içinde Pegem Akademi.

Yıldızlar, M. (1999). İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinde problem çözme davranışlarının öğretiminin problem çözmedeki başarıya ve matematiğe olan tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

ŞARA HÜRSOY, P., & YALÇIN, D. (2024). Examination of Mathematics Concepts in the Third Grade Life Sciences Textbook According to Mathematics Acquirements from the 3rd Grade to the 8th Grade. Journal of Qualitative Research in Education, (37), 172–202. https://doi.org/10.14689/enad.37.1883