Can Education Transform Society? An Inter-Textual Analysis


Abstract views: 380 / PDF downloads: 467

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.35.1760

Keywords:

Eğitim Toplum Toplumsal Anlatı AraştırmasıDönüşüm

Abstract

The primary objective of this study is to conduct a comprehensive analysis of the inquiry, "Can education transform society?" Specifically, this analysis was draw upon a collection of memoirs, narratives, and stories authored by esteemed thinkers from diverse countries and historical periods, all of whom have critically examined the intricate interplay between education and society. The research is a qualitative research and was planned in a narrative research pattern. In the research consists of the works named "Turkiye’nin Maarif Davasi (Nurettin Topçu), Pedagogy of the Oppressed (Paulo Freire), Society Without School (Ivan Illich), Weapons of Mass Instruction: A Schoolteacher's Journey Through the Dark World of Compulsory Schooling (John Taylor Gatto), Can Education Change Society? (Micheal W. Apple), Finland: The Country of White Lilies (Gregoriy Petrov), and Democracy and Education (John Dewey) are selected by criterion sampling method. The data were collected with the help of document analysis and analyzed with the help of content analysis. The content analysis yielded three overarching themes and a total of nine sub-themes, presenting the outcome of the rigorous analytical examination. Based on the works discussed in the research, it has been determined that there are different perspectives and problem perceptions related to education in each work. However, the proposed solutions also differ. The idea that the active elements in the education system are more effective in the social transformation process is the common view found in the works.

References

Aksakal, S. M. (2020). Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin maarif davası isimli eserinin değerler eğitimi açısından incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.

Akyüz, E. (2019). Ivan Illıch'in Okulsuz toplum modelinde bir iktidar aracı olarak okul ([Yüksek lisans tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Aldemir, E. (2016). Eleştirel halkla ilişkiler bağlamında ekoloji ve kadın: Gerze Direnişi örneği [Yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Altaş, S. (2017). Snelman'ın “Beyaz Zambaklar Ülkesi” ile Türk devriminin aydınlanma yüzü: Bir karşılaştırma. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 155-175.

Altın, M. (2020). Türkiye’de eğitim, statü ve sosyal hareketlilik. Mecmua- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 180-196.

Apple, M. W. (2017). Eğitim toplumu değiştirebilir mi? (Ş. Çınkır, Çev.). Anı.

Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75.

Aslan, A. K. (2001). Eğitimin toplumsal temelleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(5), 16-30.

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.

Başaran, Ö. (2019). Okulsuz eğitim modeli: Türkiye örneği [Yüksek Lisans Tezi]. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

Berg, B. L., ve Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (H. Aydın, Çev.) Eğitim Yayınevi.

Büyükdüvenci, S. (1989). Realizm ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1),135-149.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem.

Çağlar, A., ve Gülel, F. E. (2017). Eğitimin toplumsal fayda üzerinde etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(52), 317-339.

Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin ekonomiye ve kalkınmaya etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (11), 33-41.

Çalışkan, Ş., Karabacak, M., & Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48.

Çetin, H. (2001). Devlet, ideoloji ve eğitim. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2), 201-211.

Çınar, N. (2018). John Taylor Gatto, Eğitim: Bir kitle imha silahı: Zorunlu eğitimin karanlık dünyasına bir yolculuk. Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 4(1), 391-399.

Dewey, J. (2004). Demokrasi ve eğitim (T. Göbekçin, Çev.). Yeryüzü Yayıncılık

Dinçer, M. (2003). Eğitimin toplumsal değişme sürecindeki gücü. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 102-112.

Doğan, S. (2014). Eğitimin işlevleri. C. Tayyar Uğurlu (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (s. 1-17). Eğiten.

Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(25), 63-74.

Durkheim, E. (2016). Eğitim ve sosyoloji. Pinhan.

Erçetin, Ş. (2006). Eğitim bilimine giriş. Anı.

Erden, M. (2011). Eğitim bilimlerine giriş. Arkadaş.

Erol, N. (2011). Toplumsal değişme ve eğitim: Temel ilişkiler, çelişkiler, tartışmalar. Gazi Akademik Bakış, 5(9), 109-122.

Ertürk, S. (1988). Türkiye'de eğitim felsefesi sorunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 11-22.

Fidan, N. ve Erden, M. (1996). Eğitime giriş. Alkım.

Freire, P. (2008). Ezilenlerin pedagojisi (D. Hattatoğlu ve E. Özbek, Çev.) Ayrıntı.

Giroux, H. A. ve Apple, M. (2009). Eleştirel pedagoji söyleşileri (E. Ç. Babaoğlu, Çev.). Kalkedon.

Gatto, J. T. (2019). Eğitim bir kitle imha silahı (M. A. Özkan, Çev.). Edam.

Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Anı.

Göktaş, E. (2019). Nurettin Topçu'ya göre eğitim, öğretmen ve okul anlayışına eleştirel bir bakış. Harran Maarif Dergisi, 4(1), 50-64.

Günay, C. A. (2019). Okulsuz toplum. Akademik Matbuat, 3(2), 93-101.

Güneş, G. (2016). Türkiye’nin maarif davası üzerine. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 98-102.

Güngör, C., ve Saltürk, A. (2020). Eğitim sistemine eleştirel bir yaklaşım: Paulo Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisi adlı eseri üzerine bir inceleme. International Congress of Research and Practıce in Education (INCES) tam metin kitabı içinde (s. 72-76), Çizgi Kitabevi Yayınları.

Hoşgörür, V., Taştan, N. (2017). Eğitimin işlevleri. Pegem.

Illıch, I. (2019). Okulsuz toplum (M. Özay, Çev.). Şule Yayınları.

Karaboğa, K. (2003). Yaşamdan oyuna, oyundan yaşama ezilenlerin pedagojisi ve tiyatrosu. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, (2), 23-36.

Karip, E. (2017). Eğitim bilimine giriş. Pegem.

Kavak, Y. (1997). Eğitim, istihdam ve işsizlik ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13).

Keleş, H. (2013). Temel eğitim felsefesi akımları bağlamında John Locke'un liberal eğitim anlayışı [Yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Keyifli, Ş. (2013). Eğitim ve din eğitimi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), 13(2), 31-54.

Kılıç, A. (2017). Toplumsal kurum olarak okulun gerekliliği (Nurettin Topçu-İvan İllich). TURAN-SAM, 9(36), 414-419.

Kıroğlu, K., & Elma, C. (2009). Eğitim bilimine giriş. Pegem.

Kızıloluk, H. (2007). Ekonominin eğitimin amaçları ve içeriği üzerindeki etkileri. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1), 21-30.

Menteşe, S. (2013). Eğitim ve toplumsal değişme. Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 39-59.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Nobel.

Meyer, J. W. (1977). Bir kurum olarak eğitimin etkileri. Amerikan Sosyoloji Dergisi, 83(1), 55-77.

Özdemir, M. Ç. (2007). Toplumsal değişme karşısında aile ve okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 185-20.

Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: kavramsal bir çözümleme. Journal of Kirsehir Education Faculty, 12(1).

Özgen, R. (2012). Eğitime alternatif felsefi yaklaşımlar [Yüksek lisans tezi]. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Özkan, R. (2011). Toplumsal yapı, değerler ve eğitim ilişkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 333-344.

Özsoy, S. (2009). "Türk modernleşmesi", demokrasi ve eğitim: Dewey perspektifinden bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1895-1931.

Öztürk, M. (2008). John Dewey'in eğitim felsefesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.

Rauter, E. A. (2011). Düzene uygun kafalar nasıl oluşturulur. Bakış Yayınları.

Robson, C. (2015). Gerçek dünya araştırması (Ş. Çınkır ve N. Demirkasımoğlu, Çev.). Anı.

Rousseau, J. J. (2011). Emile: Bir çocuk büyüyor. Selis Kitaplar.

Russell, B. (1976). Eğitim ve toplum düzeni (N. Bezel, Çev.). Varlık Yayınları.

Saban, A., Ersoy, A. (2017). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Anı.

Schlechty, P. C. (2005). Okulu yeniden kurmak (Y. Özden, Çev.). Nobel.

Suhomlinski, V. (1995). Eğitim üzerine (A. Özdoğru, Çev.). Sorun Yayınları.

Sözer, E. (2008). Eğitimin felsefi temelleri. M. Gültekin (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (59-71). AÖF Yayınları.

Tan, M. (1983). İvan İllich ve okulsuz toplum. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (2), 45-59.

Tan, M. (1994). Toplumsal değişim ve eğitim: Kadın bakış açısından. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(1), 83-96.

Taşdelen, V. (2015). Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin maarif davası isimli eserinde eğitimin güncel sorunları. Tyb Hakem Heyeti, 5(13), 39-54.

Tezcan, M. (1996). Eğitim sosyoloji. Zirve Ofset.

Tokgöz, E. (2003). Toplumsal değişme ve eğitim etkileşimi [Yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Topçu, N. (2019). Türkiye’nin maarif davası. Dergâh Yayınları.

Turna, M. (2015). Mehmet Kaplan'ın gözüyle ilim ve eğitim meseleleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (46), 56-66.

Türkeli, A. (2011). Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitim felsefeleri ve teknolojiye karşı tutumları [Yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ulubey, Ö. (2008). Toplumsal dayanışmanın sağlanmasında eğitimin işlevi: Emile Durkheim ve Ziya Gökalp'in görüşlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Ulusoy, A. (2009). Eğitim olgusunun kültürlere göre biçim alışları ve olgunun özselliğinin felsefi dayanakları [Yüksek lisans tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Ültanır, G. (2003). Eğitim ve kültür ilişkisi eğitimde kültürün hangi boyutlarının genç kuşaklara aktarılacağı kaygısı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 291-309.

Ünsal, S., Bağçeci, B., Meşe, N. N., ve Korkmaz, F. (2015). Evaluation scale of the functions of education: A study of validity and reliability. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 5(2), 245-265.

Vahap, S. (2003). Toplumsal değişim ve eğitim üzerine. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 11-25.

Vatansever Bayraktar, H. (2015). John Dewey: Demokrasi ve eğitim. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6-7), 229-253.

Varlıkgörücüsü, N., ve Şahin, M. (2018). Radikal felsefe, eleştirel pedagoji ve okulsuz toplum. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(3), 75-82.

Yayla, O. (2011). Ivan Illich'in 'Okulsuz Toplum' önerisinin işlevselci ve çatışmacı yaklaşımlar açısından incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yazıcı, M. (2013). Toplumsal değişim ve sosyal değerler. Electronic Turkish Studies, 8(8), 1489-1501.

Yıldırım, A. (2011). Eleştirel pedagoji. Anı.

Yıldırım, N. (2013). Eğitimciler için 100 kitap önerisi üzerine nitel bir çalışma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 106-118.

Yıldız, S. (2015). Türkiye'de eğitim ve toplumsal katmanlaşma ilişkisi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz, T. (2014). Eğitim ekonomi ilişkisine eleştirel bir yaklaşım [Yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Yılmaz, T. (2019). Jean Jacques Rousseau'nun 'Emile' adlı eserinde çocuk, çocuk eğitimi ve ideal vatandaş [Yüksek lisans tezi]. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Yılmaz, Z. (2016). Paulo Freire’nin felsefesinde özgürleşmenin aracı olarak eğitim. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (22), 299-313.

Downloads

Published

2023-07-29

How to Cite

Canuylası, R., & Özgenel, M. (2023). Can Education Transform Society? An Inter-Textual Analysis. Journal of Qualitative Research in Education, (35). https://doi.org/10.14689/enad.35.1760