Investigation of Special Education Department Research Assistants' Perceptions of Teaching Practice Course


Abstract views: 98 / PDF downloads: 178

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.35.1737

Keywords:

special education, teaching practice, practice file, practice materials, practice kit

Abstract

  • This study aims to examine the perceptions of research assistants in the department of special education about the teaching practicum course in the VII. and VIII. semester. Eight research assistants who conducted teaching practicum courses in the field of special education participated in the phenomenological approach. The data obtained through semi-structured interviews were analyzed through inductive analysis. The findings include the perceptions of the practice kit, the roles of the research assistants in the teaching practicum process, the grading of the students, and the perceptions of the teaching practicum process from the perspective of the students from the practitioner's point of view. On the other hand, the study recommends shortening the lesson plans and making them clear, understandable and usable.

References

Abazaoğlu, İ., Yıldırım, O., & Yıldızhan, Y. (2016). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(6), 143-160.

Alptekin, S., & Vural, M. (2014). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının uygulamada karşılaştığı problemlere ilişkin görüş ve önerileri. Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 127-139.

Aykaç, N., Kabaran, H. & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 279-292.

Baran, M., Yaşar, Ş. & Maskan, A. (2015). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 230-248.

Bogdan, R. C. and Biklen, K. S. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory methods (5th edition). Boston: Allyn and Bacon.

Borko, H., & Mayfield, V. (1995). The roles of the cooperating teacher and university supervisor in learning to teach. Teaching and Teacher Education, 11(5), 501-518.

Brantlinger, E., Jimenez, R., Klingner, J., Pugach, M. and Richardson, V. (2005). Qualitative studies in special education. Council for Exceptional Children, 71 (2), 195-207.

Brownell, M. T., Ross, D. D., Colón, E. P., & McCallum, C. L. (2005). Critical features of special education teacher preparation: A comparison with general teacher education. The Journal of Special Education, 38(4), 242-252.

Bural, B. & Avşoroğlu (2012). Zihin engelliler öğretmenliği öğretim uygulaması dersinde karşılaşılan güçlüklerin öğretmen adayları açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 1(2), 51-63.

Christensen, L. B., Johnson, R. B. and Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. (Çev: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.

Council for Exceptional Children (2001). The CEC standards for the preparation of special educators. Arlington.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson.

Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev: S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, 51(3), 166-173.

Dedeoğlu, S., Durali, S., & Tanrıverdi, A. (2004). Özel eğitim bölümü zihin engelliler öğretmenliği anabilim dalı 3., 4. sınıf öğrencileri ve mezunlarının kendi bölüm programları, öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri ile ilgili düşünce ve önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1), 47-55.

Doğan, S. & Güven, M. (2021). Yeni mezun zihin engelliler öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlara ve mezun oldukları lisans programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 113-132.

Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ersoy, A. F. (2016). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Eds.), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (s. 52-109). Ankara: Anı yayıncılık.

Freese, A. R. (1999). The role of reflection on preservice teachers’ development in the context of a professional development school. Teaching and Teacher Education, 15(8), 895-909.

Glesne, C. (2014). Nitel araştırmaya giriş. (Çev: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Grossman, G. M., Onkol, P. E., & Sands, M. (2007). Curriculum reform in Turkish teacher education: Attitudes of teacher educators towards change in an EU candidate nation. International Journal of Educational Development, 27(2), 138-150.

Güleç-Aslan, Y. (2014). Zihin engelliler öğretmenliği programındaki öğretmen adaylarının otizm spektrum bozukluğuna ilişkin deneyim ve algıları. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 869-896.

Heppner, M. J. (1994). An empirical investigation of the effects of a teaching practicum on prospective faculty. Journal of Counseling & Development, 72(5), 500-507.

Hyland, F., & Lo, M. M. (2006). Examining interaction in the teaching practicum: Issues of language, power and control. Mentoring & Tutoring, 14(2), 163-186.

Işık, A., Çiltaş, A., & Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(1), 53-62.

Karasu, N., Aykut, Ç., & Yılmaz, B. (2014). Zihin engelliler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15(1), 41-56.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 35(1), 1-14.

Lawson, T., Çakmak, M., Gündüz, M., & Busher, H. (2015). Research on teaching practicum–a systematic review. European journal of teacher education, 38(3), 392-407.

Mertler, C. A. (2009). Teachers' assessment knowledge and their perceptions of the impact of classroom assessment professional development. Improving Schools, 12(2), 101-113.

Ministère de l'Education Nationale de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur. (2006). Evaluations de rentrée: Cahier des élèves pour l'évaluation nationale de sixième [Starting year evaluation: Student booklet for the national evaluation of sixth graders].

Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. London: Sage.

Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How phenomenology can help us learn from the experiences of others. Perspectives on medical education, 8(2), 90-97.

Nougaret, A. A., Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (2005). Does teacher education produce better special education teachers? Exceptional Children, 71(3), 217-229.

Özen, A., Ergenekon, Y., & Batu, S. (2009). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının uygulama okulları ve uygulama sınıf öğretmenleri hakkındaki görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 185-200.

Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 132-139.

Polat, K., Eyceyurt-Türk, G. & Altaylı-Özgül, D. (2020). Investigation of teaching practice course in school, faculty and pre-service teacher dimensions. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(2), 129-147.

Poulou, M. (2007). Personal teaching efficacy and its sources: Student teachers’ perceptions. Educational Psychology, 27(2), 191-218.

Speer, N., Gutmann, T., & Murphy, T. J. (2005). Mathematics teaching assistant preparation and development. College Teaching, 53(2), 75-80.

Stiggins, R. J. (1999). Are you assessment literate? High School Magazine, 6(5), 20–23.

Yıkmış, A., Özak, H., Acar, Ç., & Karabulut, A. (2014). Öğretmen adaylarının zihin engelliler sınıf öğretmenleri ve uygulama sınıflarına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 297-306.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım-Yakar, Z., Uzun, E., & Tekerek, B. (2021). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 220-245. https://doi.org/10.33437/ksusbd.655590

YÖK. (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde akreditasyon ve standartlar. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim’i Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara: YÖK Yayınları.

Yücesoy Özkan, Ş., Öncül, N., Çolak, A., Acar, Ç., Aksoy, F., Bozkuş-Genç, G. & Çelik, S. (2019). Zihin engelliler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ve uygulama okullarına ilişkin beklentilerinin belirlenmesi. İlköğretim Online, 18(2), 808-836. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.562062

Downloads

Published

2023-07-29

How to Cite

Yılmaz, Y., Gönüldaş, H., Cüre, G., Tutuk, T., & Uçar, A. S. (2023). Investigation of Special Education Department Research Assistants’ Perceptions of Teaching Practice Course. Journal of Qualitative Research in Education, (35). https://doi.org/10.14689/enad.35.1737