The Whole Language Method or Phonics Instruction as a Method of Teaching Literacy: A Systematic Review


Abstract views: 124 / PDF downloads: 137

Authors

  • Elif AKAN Atatürk Üniversitesi
  • Meryem ÖZDEMİR CİHAN Ataturk University
  • Engin KURŞUN Atatürk University
  • Mine YILDIZ Atatürk University
  • Melike AYDEMİR ARSLAN Atatürk University

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.37.1720

Keywords:

Literacy Teaching, The Whole Language Method, Phonics instruction, Systematic Review

Abstract

This study aims to systematically synthesize the findings obtained in terms of reading skills, learning, and methodological features from studies dealing with the whole language and phonics instruction, which are among literacy teaching methods. In line with the purpose of the study, Web of Science, ERIC, Ulakbim (Tr-Dizin), and Google Scholar databases were searched with the keywords determined. As a result of the review, 40 articles were analyzed through the content analysis based on reading skills, learning, and methodological features with the help of a computer-aided qualitative data analysis program. According to the findings on reading skills, it was found that individuals who learned to read through the phonics instruction could not read in accordance with the stress, intonation and punctuation marks, read incorrectly, and that the whole language method was more effective than the phonics instruction in terms of reading speed and comprehension. According to the findings in the learning category, it was concluded that individuals who learned reading through the whole language method perceived the whole, while those who learned reading through the phonics instruction had problems in perceiving the whole. It was also seen that the studies reviewed in this study are mainly qualitative. However, there is a need for empirical studies on reading speed, reading comprehension, accurate reading, and prosodic reading skills based on objective evidence besides research methods based on the self-reports of the stakeholders.

References

Akan, E. (2021). Çözümleme ve ses temelli ilkokuma ve yazma öğretim yöntemlerinin prozodik okuma becerileri açısından incelenmesi (Tez No. 675403). [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Akıncı, M., Bektaş, S., Gülle, T., Kurt, S. & Kurt, Y. (2016). Ses temelli cümle yöntemi ile okuma-yazma eğitimi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 33(2), 97-115. https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje

Akman, E. & Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-18.

Aktürk, Y. & Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma-yazma öğretiminde “ses temelli cümle yöntemi”nin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (Şanlıurfa/Viranşehir örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-37.

Akyol, H. & Temur, T. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 79-95.

Akyol, H. & Temur, T. (2014). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 79-95.

Arslantaş, H. İ. & Cinoğlu, M. (2010). İlkokuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme yönteminin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 81-92.

Avcı, Y. E. & Şahin, M. (2016). Ses temelli okuma-yazma öğretiminde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunların incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (6-7), 59-79.

Aybek, B. & Aslan, S. (2014). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin uygulanmasında yaşamış oldukları sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi (Nitel bir araştırma). Turkish Studies, 9(5), 251-263. DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6805

Babayiğit, Ö. (2019). Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sesli okuma hızları ile sesli okuma prozodileri arasındaki ilişki. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 173-185. doi: 10.18026/cbayarsos.515621 DOI: https://doi.org/10.18026/cbayarsos.515621

Babayiğit, Ö. & Erkuş, B. (2017). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde sorunlar ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 271-284. DOI: https://doi.org/10.17556/erziefd.334982

Balcı, A. (2019). Okuma ve anlama eğitimi (2. baskı). Pegem.

Baştuğ, M. & Erkuş, B. (2016). Ses temelli cümle yöntemine dayalı okuma yazma öğretimine ilişkin araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 501-516. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9397. DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.9397

Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma yazma öğrenen ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 257-277.

Bayat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma programının uygulanmasında karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 13(3), 759-775. https://www.ilkogretim-online.org/

Baydık, B. & Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1-22.

Bıçak, E. & Susar Kırmızı, F. (2013). Öğretmen görüşlerine göre ses temelli cümle yöntemine ilişkin uygulamalarda öğrenci ve velilerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 193-210.

Bilir, A. (2005). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin özellikleri ve ilk okuma yazma öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 87-100.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

Çelenk, S. (2002). İlkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 1 (2), 40-47.

Çelik Şen, Y. & Şahin Taşkın, Ç. (2010). Yeni ilköğretim programının getirdiği değişiklikler: Sınıf öğretmenlerinin düşünceleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-51.

Denyer, D., & Tranfield, D. (2009) Chapter 39 Producing a Systematic Review. In: Buchanan, D. and Bryman, A., Eds., The Sage Handbook of Organizational Research Methods, Editors Sage Publications Ltd., London, 671-689.

Develi, K. (2021). Application of Sentence-Based Sound Teaching Method for First Reading and Writing in Education. Participatory Educational Research, 8 (2), 330-356. Doi: 10.17275/per.21.42.8.2 DOI: https://doi.org/10.17275/per.21.42.8.2

Doğan, Y. (2020). Dinleme eğitimi (7. baskı). Pegem. DOI: https://doi.org/10.14527/9786053641865

Duran, E. & Çoban, O. (2016). Ses temelli cümle yöntemine yönelik öğretmen görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (3), 17-22. DOI: https://doi.org/10.14527/C1S3M3

Erkul, Ö. & Erdoğan, T. (2009). The problems and suggestions encountered during the implementation of the sound based sentence method. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2294-2300. Doi: 10.1016/j.sbspro.2009.01.403 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.403

Foorman, B. R., & Santi, K. L. (2009). The teaching of reading. L. J. Saha & A. G. Dworkin (Eds.), International handbook of research on teachers and teaching (p.941- 951). Springer Science Business Media. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-73317-3_62

Gün, A. (2006). Ogretmenlerin ses temelli cümle yöntemine ilişkin algıları ve görüşleri [Teachers' perceptions and views on the sound-based sentence method].(Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül University-İzmir).

Gündüz, Y. (2006). Çözümleme (cümle) yöntemi ile ses temelli cümle yönteminin karşılaştırılması. Çağdaş Eğitim, 333, 40-45.

Gündüz, O., & Şimşek, T. (2011). Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı (1. baskı). Grafiker.

Güneş, F., Uysal, H.,& Taç, İ. (2016). İlkokuma yazma öğretimi süreci: Öğretmenim bana okuma yazma öğretir misin?. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(2), 23-33.

Hasbrouck, J., & Tindal, G. A. (2006). Oral reading fluency norms: A valuable assessment tool for reading teachers. The Reading Teacher, 59(7), 636-644. https://doi.org/10.1598/RT.59.7.3 DOI: https://doi.org/10.1598/RT.59.7.3

Karadağ, R. & Gültekin, M. (2007). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve bireşim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 102-121.

Karaman, M. K. & Yurduseven, S. (2008). İlk okuma yazma programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(1), 115-129. DOI: https://doi.org/10.12780/UUSBD10

Kaya, D., & Doğan, B. (2016). Birinci sınıf öğrencilerinin akıcı okumalarının değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 11(3), 1435-1456. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9283 DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.9283

Kayıkçı, K. (2008). İlköğretim müfettişleri ve öğretmenlerin ses temelli cümle öğretim yönteminin uygulamasına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55 (55), 423-457.

Kırmızı Susar, F., Bıçak, E., Duran, A. & Batmaz, G. (2012). Teacher views on initial literacy instruction with the sound based sentence method. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3642-3648. Doi:10.1016/j.sbspro.2012.06.120 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.120

Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. Keele University.

Klauda, S. L., & Guthrie, J. T. (2008). Relations of three compenents of reading fluency to reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 100(2), 310-321. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.2.310

Koç, R. (2012). Okuma yazma öğretimi yöntemleri ve “ses temelli cümle yöntemi” uygulaması. Turkish Studies, 7(4), 2259-2268.

Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 419-431.

Krashen, S. (2002). Defending whole language: The limits of phonics instruction and the efficacy of whole language instruction. Reading Improvement, 39(1), 32-42.

Kuşdemir-Kayıran, B. & Karabay, A. (2012). İlkokuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerine bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2847-2860.

Kutluca Canbulat, A. N. (2013). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretiminde anlamlı okumayı etkileyen unsurlar. Mediterranean Journal of Humanities, 3(2), 173-173. doi:10.13114/mjh/201322478 DOI: https://doi.org/10.13114/MJH/201322478

Mathson, D. V., Allington, R. L., & Solic, K. L. (2006). Hijacking fluency and instructionally informative assessments. In T. V. Rasinski, C. Blachowicz, & K. Lems (Eds.), Fluency instruction: Research based best practices (pp. 106–119). The Guilford Press.

Maviş, F. Ö., Özel, Ö. & Arslan, M. (2014). İlk okuma yazma öğretiminde cümle çözümleme ve ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması (Tokat İli örneklemi). The Journal of Academic Social Science Studies, 8(28), 481-481. doi:10.9761/jasss2436 DOI: https://doi.org/10.9761/JASSS2436

MEB, (2005). İlköğretim 1–5. Sınıflar Programları Tanıtım El Kitabı, MEB.

MEB, (2009). İlköğretim 1–5. sınıf programlar tanıtım kitapçığı. Erişim adresi: http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ilkokul/2013-2014/Turkce1-5.pdf

Mesmer, H. A. E., & Griffith, P. L. (2004). Everybody’s selling it – but just what is explicit, systematic phonics ınstruction? International Reading Association; The Reading Teacher, 59(4) 366-376. https://doi.org/10.1598/RT.59.4.6 DOI: https://doi.org/10.1598/RT.59.4.6

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Med, 6(7). https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Mueller, K. F., Briel, M., Strech, D., Meerpohl, J. J., Lang, B., Motschall, E.,Gloy, V., Lamontagne, F., & Bassler, D. (2014). Dissemination bias in systematic reviews of animal research: a systematic review. PloS one, 9(12), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116016 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116016

Neuman, W. L. (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri (S. Özge, Çev. Ed.). Yayınodası Yayınları.

Ortabağ-Çevik, S. (2006). Birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemine ilişkin görüşleri (Tez No. 257115). [Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öz, M. F. (1999). İlkokuma ve yazma öğretimi. Eğitim ve Bilim, 114(14), 3-7.

Parlakyıldız, H. (2019). İlkokuma ve yazma öğretimi. A. Güzel & H. Karatay (Ed.). Türkçe öğretimi el kitabı içinde (573-614). Pegem. DOI: https://doi.org/10.14527/9786053645269.20

Sagirli, M. & Kadioğlu Ateş, H. (2016). A research on reading comprehension levels of fifth-grade students who learned to read and write for the first time with sound-based sentence method. Journal of Education and Training Studies, 4 (3), 63-71. doi: 10.11114/jets.v4i3.1230. DOI: https://doi.org/10.11114/jets.v4i3.1230

Sagirli, M. (2020) Comparison of reading comprehension levels of literate learners with different methods, Education 3-13, 48(1), 100-117. doi: 10.1080/03004279.2019.1593481 DOI: https://doi.org/10.1080/03004279.2019.1593481

Sağırlı, M. (2019a). Cümle ve ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma-yazma öğretiminin mukayeseli değerlendirilmesi. Turkish Studies - Educational Sciences, 14(5), 2601 - 2621. doi: 10.29228/TurkishStudies.37036 DOI: https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.37036

Sağırlı, M. (2019b). Cümle yönteminin ilk okuma-yazma öğretimi üzerindeki başarısının öğretmen açısından değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi, (78), 351-370. DOI: https://doi.org/10.17753/Ekev1170

Samuels, S.J. (1997). The method of repeated readings. The Reading Teacher, 50(5), 376-381. https://ila.onlinelibrary.wiley.com/journal/19362714

Schwanenflugel, P. J., Hamilton, A. M., Kuhn, M. R., Wisenbaker, J. M., ve Stahl, S. A. (2004). Becoming a fluent reader: Reading skill and prosodic features in the oral reading of young readers. Journal of Educational Psychology, 119-129. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.119 DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.119

Şahin, A. (2010). Kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde karşılaştıkları problemler. Education Sciences, 5 (4), 1738-1750.

Şahin, A. (2011). Farklı yöntemlerle okuma-yazma öğrenmiş beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama erişileriyle okuma hızlarının karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 423-433.

Şahin, İ., İnci, S., Turan, H. & Apak, Ö. (2006). İlk okuma öğreitiminde ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme yönteminin karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi (171), 109-129.

Şenel, H. G. (2004). Öğretmenlerin ilkokuma-yazma öğretiminde tercih ettikleri yöntemler. İlköğretim-Online, 3(2), 48-53.

Tok, Ş. (2001). İlkokuma yazma öğretiminde kullanılan y-öntemlerin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(26), 257-275.

Tok, Ş., Tok, T. N. & Mazı, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (53), 123-144.

Tosunoğlu, M. (2006). İlk okuma ve yazma öğretim yöntemiyle ilgili öğretmen görüşleri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten, 54 (2006/1), 195-221.

Tosunoğlu, M., Tosunoğlu, N. & Arslan, F. (2008). 2005 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı’na göre yapılan ilk okuma ve yazma öğretiminin okuma becerisi açısından değerlendirilmesi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 117-133.

Turan, M. & Akpınar, H. (2008). İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik-eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 121-138.

Yaşar, Ş. & Güvey Aktay, E. (2015). Okuma becerisi açısından cümle yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi. Turkish Studies, 10(7), 1-18. doi:10.7827/TurkishStudies.8113 DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.8113

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, K. (2007). “Yazılı program” ve “uygulanan program” kavramları açısından “ses temelli cümle yöntemi”nin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 175, 25-45.

Yıldız, B., Üredi, L. & Akbaşlı, S. (2016). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Route Educational and Social Science Journal, 3(1), 255-269. DOI: https://doi.org/10.17121/ressjournal.475

Yurdakul, İ.H. & Susar Kirmizi, F. (2013). Views and insights of elemantary teacher candidates on sound-based sentence method (case of Pamukkale University). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106, 3303 – 3311. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.382

Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131, 3-29. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.1.3

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

AKAN, E., ÖZDEMİR CİHAN, M., KURŞUN, E., YILDIZ, M., & AYDEMİR ARSLAN, M. (2024). The Whole Language Method or Phonics Instruction as a Method of Teaching Literacy: A Systematic Review. Journal of Qualitative Research in Education, (37), 247–280. https://doi.org/10.14689/enad.37.1720