The Relationship Between Work Engagement, Initiative-Taking, Career Planning and Uncertainty Management in Educational Administrators: A Mixed Methods Research


Abstract views: 267 / PDF downloads: 333

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.37.1670

Keywords:

Uncertainty Management, Work Engagement, Initiative Taking, Career Planning, Mixed Method Research

Abstract

The aim of this study is to determine the relationships between work engagement, initiative, career planning and uncertainty management in education administrators. In the study, the descriptive sequential mixed method design was used and the process included first collecting quantitative data and then supporting the quantitative results with comprehensive qualitative data. The quantitative part sample of the research was carried out by cluster and simple random sampling method from education administrators working in Karatay, Meram and Selçuklu districts of Konya province; The qualitative part sample was selected from the educational administrators in the quantitative part sample on a voluntary basis by the criterion sampling method, which is one of the purposive sampling methods. The quantitative data of the study were collected with the scales of Uncertainty Management, Taking Initiative, Work Engagement, Career Planning, and the qualitative data were collected with a semi-structured interview form prepared for use in the research. Descriptive and inferential statistics were made for the quantitative part, and theme, descriptive and content analyses were made for the qualitative part. In the quantitative part of the study, it was found that there was a statistically significant relationship between the variables of work engagement, initiative, career planning and uncertainty management, and that work engagement, initiative and career planning predicted uncertainty management; In the qualitative part, it has been concluded that competent, adequate and qualified education administrators should be selected on the basis of merit and fairly, in order for education administrators to manage uncertainty, integrate with the job, take initiative and make career planning.

References

Ak, B. (2009). Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Akın, U. (2012). Kamu İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kişisel İnisiyatif Alma Durumları ve Öz-Yeterlikleriyle İlişkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aldrich, J.O.& Cunningham, J.B. (2016). Using IBM SPSS Statistics an Interactive Hands-On Approach. Los Angeles: Sage.

Altunışık, R., Coşkun R. Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Arıkan, R. (2005). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Arthur, J., Waring, M., Coe, R. & Hedges, L.V. (2017). Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Metodolojileri. (Çev. Eds. A. Erözkan & E. Büyüköksüz). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ashforth, B. E. & Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the Workplace: A Reappraisal. Human Relations, 48(2), 97-125. DOI: https://doi.org/10.1177/001872679504800201

Aydın, C. S. (2010). Bir Kamu Kurumunda Var olan Bireysel ve Kurumsal Kariyer Planlaması Süreçleri ve Bu Sürece İlişkin Bireysel ve Kurumsal Sorumlulukların Yerine Getirilme Durumu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ufuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara.

Aytaç, S. (1997). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Belschak, F. D., Den Hartog, D. N. & Fay, D. (2010). Exploring Positive, Negative and Context-Dependent Aspects of Proactive Behaviours at Work. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 83(2), 267-273. DOI: https://doi.org/10.1348/096317910X501143

Bozkurt, Ö., Ergun, T. & Sezen, S. (2014). Kamu Yönetimi Sözlüğü. Ankara: TODAİE Yayınları

Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi.

Byrne, B.M. (2016). Structural Equation Modeling with Amos Basic Concepts, Applications, and Programming. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315757421

Can, H. (1999). Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Clampitt, P. & Williams, M. L. (2004). Communicating about organizational uncertainty. In D. Tourish and O. Hargie (Eds.), Key Issues in Organizational Communication (pp. 37-59). New York: Routledge Taylor and Francis Group

Clampitt, P. G. & Dekoch, R. J. (2001). Embracing Uncertainty: The Essence of Leadership. New York: M.E Sharpe. DOI: https://doi.org/10.1080/738552753

Clark, V. L.P. & Ivankova, N. V. (2018). Karma Yöntem Araştırması Alana Yönelik Bir Kılavuz.(Çev Ed. Ö. Ç. Bökeoğlu) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315456539

Collier, J.E. (2020). Applied Structural Equation Modeling Using AMOS Basic to Advanced Techniques. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003018414

Crant, J. M. (2000). Proactive Behavior in Organizations. Journal of Management, 26(3), 435-462. DOI: https://doi.org/10.1016/S0149-2063(00)00044-1

Creswell, J.W. (2015). A Concise Introduction to Mixed Methods Research. London: Sage.

Creswell, J.W.& Clark, V.L.P. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research. London: Sage.

Creswell, J.W.& Creswell, J.D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: Sage.

Çalık, T. & Ereş, F. (2006). Kariyer Yönetimi Tanımlar, Kavramlar, İlkeler. Ankara: Gazi Kitabevi.

Dündar, G. (2013). Kariyer Geliştirme. In Ö. Sadullah, C. Uyargil, A. C. Acar, O. Özçelik, İ. D. Ataay, Z. Adal & L. Tüzüner (Eds.), İnsan Kaynakları Yönetimi (pp. 268-298). İstanbul: Beta.

Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Eryılmaz, B. (2008). Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.

Frese, M., Kring, W., Soose, A. & Zempel, J. (1996). Personal Initiative at Work: Defferences Between East and West Germany. Academy of Management Journal, 39(1), 37-63. DOI: https://doi.org/10.5465/256630

Given, L. M. (Ed.) (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Los Angeles: Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781412963909

Gunbayi, I. (2020). Knowledge-Constitutive Interests and Social Paradigms in Guiding Mixed Methods Research (MMR). Journal of Mixed Methods Studies, 1(1),44-56. DOI: https://doi.org/10.14689/jomes.2020.1.3

Gunbayi, İ. (2019). Nitel Araştırmada Veri Analizi: Tema Analizi, Betimsel Analiz, İçerik Analizi ve Analitik Genelleme. http://www.nirvanasosyal.com/h-392-nitel-arastirmada-veri-analizi-tema-analizi-betimsel-analiz-icerik-analizi-ve-analitik-genelleme.html adresinden 17.08.2020 tarihinde erişilmiştir.

Gunbayı, İ. & Sorm, S. (2020). Social Paradigms in Guiding Management, Social Development and Social Research. Ankara: Pegem Akademi DOI: https://doi.org/10.14527/9786257052351

Güriş, S. & Astar, M. (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik. İstanbul: DER Yayınları.

Imperatori, B. (2017). Engagement and Disengagement at Work: What’s New in Engagement and Disengagement at Work Drivers and Organizational Practices to Sustain Employee Passion and Performance. Switzerland: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-51886-2_2

Kahn, W. A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. The Academy of Management Journal, 33(4), 692-724. DOI: https://doi.org/10.5465/256287

Kalaycı, Ş. (Ed.) (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Karadal, H. (2008). Günümüz Örgütlerinde Kariyer Geliştirme. In M. Ş. Şimşek & A. Çelik (Eds). Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım (pp.259-295). Konya: Eğitim Kitabevi.

Kavgacı, H. (2014). İlköğretim Kurumu Öğretmenlerinin İşle Bütünleşme Düzeylerinin Bireysel ve Örgütsel Değişkenlerle İlişkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kayış, A. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. In Ş. Kalaycı (Ed.), Güvenirlik Analizi (pp. 403-424). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Keser, A. & Yılmaz, G. (2012). İşe Bağlanma (Engagement). In A. Keser, G. Yılmaz & S. Yürür (Ed.), Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar (pp.137-166). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Kline, R.B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling.New York: The Guilford Press.

Landis, J. R. & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometrics, 33(1), 159-174. DOI: https://doi.org/10.2307/2529310

Mazlum, A. A. (2019). Belirsizlik Yönetimi ve Proaktif Davranışlar İle İlişkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Midthassel, U. V., Bru, E. & Idse, T. (2000). The Principal's Role in Promoting School Development Activity in Norwegian Compulsory Schools. School Leadership and Management: Formerly School Organisation, 20(2), 247-260. DOI: https://doi.org/10.1080/13632430050011461

Naswall, K., Hellgren, J. ve Sverke, M. (2008). The Individual in the Changing Working Life Introduction. K. Naswall, J. Hellgren & M. Sverke (Eds.), In The Individual In the Changing Working Life (pp. 1-16). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511490064.001

Özdamar, K. (2015). SPSS ile Biyoistatistik. Eskişehir: Nisan Kitabevi.

Özdamar, K. (2017). Eğitim, Sağlık ve Davranış Bilimlerinde Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi.

Özgen, H., Öztürk, A. & Yalçın, A. (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: Nobel Kitabevi

Özkalp, E. & Meydan, B. (2015). Schaufeli ve Bakker Tarafından Geliştirilmiş Olan İşe Angaje Olma Ölçeğinin Türkçede Güvenilirlik ve Geçerliliğinin Analizi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 17(3), 1-19. DOI: https://doi.org/10.4026/1303-2860.2015.0285.x

Pektaş, A. O. (2013). SPSS ile Veri Madenciliği. İstanbul: Dikeyeksen Yayınları.

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. & Salanova, M. (2006). The Measurement of Work Engagement with A Short Questionnaire: A Cross-National Study. Educational and Psychological Measurement, 66, 701-716. DOI: https://doi.org/10.1177/0013164405282471

Soysal, A. (2007). Örgütlerde Kariyer Planlama ve Geliştirme. In M.Ş Şimşek, A. Çelik & A. Akatay (Eds.), Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları (pp.265-279). Ankara: Gazi Kitabevi.

Şimşek, M. Ş. & Soysal A. (2004). Örgütlerde Kariyer Yönetimi. In M.Ş. Şimşek & A. Çelik (Eds.), Kariyer Yönetimi (pp. 29-199). Ankara: Gazi Kitabevi.

Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Siciences. London: Sage.

Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. Washington: American Psychological Association. DOI: https://doi.org/10.1037/10694-010

Tortop, N. (2005). Kamu Personel Yönetimi. Ankara: Yargı Yayınevi.

Uzun, T. (2004). Kariyer Yönetimi ve Planlaması. Türk İdare Dergisi, 75(442), 27-45.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yin, R. K. (2016). Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Press.

Young, D.S. (2017). Handbook of Regression Methods. London: CRC Press. DOI: https://doi.org/10.1201/9781315154701

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

VARLIK, S. (2024). The Relationship Between Work Engagement, Initiative-Taking, Career Planning and Uncertainty Management in Educational Administrators: A Mixed Methods Research . Journal of Qualitative Research in Education, (37), 28–63. https://doi.org/10.14689/enad.37.1670