A Project Proposal Preparation Experience: Perceptions of Primary Teacher Candidates


Abstract views: 118 / PDF downloads: 171

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.35.1596

Keywords:

Primary school teacher candidate, preparing a project proposal, qualitative research, phenomenology.

Abstract

In this research, it is aimed to understand the perceptions of the primary school teacher candidates, who have experienced preparing a project proposal, about these experiences. The study group of the research, which was carried out in a phenomenological design, which is one of the qualitative research methods, consists of four primary school teacher candidates determined according to the criterion sampling method. A semi-structured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool. During the data collection process, focus group interviews and semi-structured individual interviews were conducted. The data obtained at the end of the interviews were transcribed and subjected to content analysis. In the research, it was concluded that although there were various difficulties in the process of preparing a project proposal, this experience improved the high-level thinking, scientific research and digital skills of the primary school teacher candidates. In addition, the experience of preparing a project proposal supported the personal development of the primary school teacher candidates and contributed to their self-knowledge adventures. It is among the suggestions of the research to conduct workshops in which teacher candidates and lecturers will be together to prepare an undergraduate project.

References

Ayaz, M. F., & Söylemez, M. (2015). The effect of the project-based learning approach on the academic achievements of the students in science classes in Turkey: A meta-analysis study. Egitim ve Bilim, 40(178).

Baki, A., & Bütüner, S. Ö. (2009). Kırsal kesimdeki bir ilköğretim okulunda proje yürütme sürecinden yansımalar. İlköğretim Online, 8(1), 2-14.

Barak, M., & Dori, Y. J. (2005). Enhancing Undergraduate Students’ Chemistry Understanding Through Project-Based Learning in an IT Environment. Science Education, 89, 117 – 139.

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83, 39–43. https://doi.org/10.1080/00098650903505415

Chen, C. H., & Yang, Y. C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students’ academic achievement: A meta-analysis investigating moderators. Educational Research Review, 26, 71-81.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (Second edition). Sage.

Creswell, J. W. (2019). Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri (2. Baskı). (Çev. H. Özcan). Anı Yayıncılık.

Çalışır, Y. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin proje hazırlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kars.

Eggers, T. (2007). Hands-on science for young children. Earlychildhood News. Retrieved from http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article

Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-179

Erdem, M., & Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 1(1), 2-11.

Ersoy, A. F. (2017). Fenomenoloji. A. Saban & A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (2. Baskı) içinde (s. 81-138). Anı Yayıncılık.

Glesne, C. (2020). Nitel araştırmaya giriş (6. Baskı). (Çev Eds. A. Ersoy, & P. Yalçınoğlu). Anı Yayıncılık.

Goldman, L. (2000). Why do project based learning? http://jordan.paloalto.ca.us/students.

Güven, İ. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının proje yönetimi deneyimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe University Journal of Education, 1, 204-218.

Hasanah, E., & Supardi, S. (2020). The meaning of Javanese adolescents' ınvolvement in youth gangs during the discoveries of youth ıdentity: A phenomenological study. The Qualitative Report, 25(10), 3602-3626.

Kadıoğlu, H. (2020). Öğretmen adaylarının TÜBİTAK araştırma proje deneyimleri üzerine nitel bir araştırma. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Kongresi (FSMVU-EAK2020).

Kaşarcı, İ. (2013). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması (Master's thesis, ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Katz, L. & Chard, S. (1989). Engaging children’s minds: The project approach, Norwood, NJ: Ablex.

Koç, A., Çalık, Ş., Şenel-Zor, T. Aslan, O., & Zor, E. (2020). TÜBİTAK proje yarışmaları bölge sergisine katılan üniversite öğrencilerinin kendi araştırma projeleri hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(2), 466-490.

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. Improving Schools, 19(3), 267-277. https://doi.org/10.1177%2F1365480216659733

Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri). (Çev. Ed: S. Turan). Nobel Yayıncılık.

Metin-Peten, D., Yaman, F., Vekli, G.S., Çavuş, M. (2019). Improving preservice science teachers’ ability to write/prepare projects to TUBITAK grant program. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(1), 78-90.

Mettas, A. C. ve Constantinou, C. C. (2007). The technology fair: a project-based learning approach for enhancing problem solving skills and interest in design and technology education. International Journal of Technology and Design Education, 18(1), 79–100.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2019). Genişletilmiş bir kaynak: Nitel veri analizi. (Çeviri Ed.: S. Akbaba-Altun & A. Ersoy). Pegem Akademi Yayınları.

Mirici, S., Gencer, İ. P., Gündüz, S. (2019). The Impact of STEMProjectWriting Education on Candidate Female Teachers’ Attitudes, their Semantic Perceptions and ProjectWriting Skills Towards STEMEducation. International Journal of Curriculum and Instruction, 11(2), 255-272.

Odabaşı, H. F., Kuzu, A., Kuzu, E. B., & Şahin, Y. L. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının bilimsel araştırma önerisi hazırlama deneyimlerinin yansıtılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 41-52.

Özden, Y. (1999). Eğitimde dönüşüm-eğitimde yeni değerler. Pegem A Yayıncılık.

Özel, M., & Akyol, C. (2016). Bu benim eserim projeleri hazırlamada karşılaşılan sorunlar, nedenleri ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1).

Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. baskından çeviri 2. baskı). (Çev Edt: M. Bütün, & S. B. Demir). Pegem Akademi Yayınları.

Ravanis, K., & Bagakis, G. (1998). Science education in kindergarten: sociocognitive perspective. International Journal of Early Years Education, 6(3), 315-327.

Sağdıç, A., Çelik, H., & Karamustafaoğlu, O. (2017). Akademik danışmanlık ve nitel araştırma eğitimi programının genç araştırmacıların proje önerisi hazırlama becerisine etkisi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), 3(1), 1-11.

Susilawati, S., Khoiri, N., Wijayanto, W., Masturi, M., & Xaphakdy, S. (2018). Learning experience of pre-service physics teachers in developing simple project loaded by life skills. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 7(1), 122-129.

Timur, B. & İmer Çetin, N. (2017). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje geliştirmeye yönelik yeterlikleri: hizmet içi eğitim programının etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 97-111.

Walker, A. & Leary, H. (2009). A problem based learning meta analysis: Differences across problem types, implementation types, disciplines, and assessment levels. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 3(1), 12-43.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zorlu, F., & Zorlu, Y. (2020). Çevre sorunlarında proje hazırlamaya yönelik fen bilgisi eğitimi yüksek lisans öğrencilerinin görüşlerinin geliştirilmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 333-346.

Downloads

Published

2023-07-29

How to Cite

SELLÜM, F. S., SAYDAM, E. N., & BEKTAŞ, M. (2023). A Project Proposal Preparation Experience: Perceptions of Primary Teacher Candidates. Journal of Qualitative Research in Education, (35). https://doi.org/10.14689/enad.35.1596