Values Education with Educational Games


Abstract views: 638 / PDF downloads: 757

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.36.1573

Keywords:

Value education, digital educational game, educational game, primary school

Abstract

The aim of the research is to reveal the effect of educational games on primary school 3rd grade students in raising awareness about the responsibility, patience and honesty values ​​included in the program within the scope of Physical Education and Game course. Technical/scientific/collaborator action research, which is a qualitative research design, was used in the study. The study group of the research consists of 23 primary school 3rd grade students studying in a primary school in Istanbul. Typical case sampling method is used while determining the study group. Student interviews, researcher observations, audio and video recordings were used to evaluate during the implementation process. The qualitative data were analyzed with the descriptive analysis technique. At the end of the research, it was determined that the education carried out with educational games in the physical education and game lesson gave students awareness about the values ​​of responsibility, patience and honesty. In addition, it was observed that the students had positive thoughts about the process and enjoyed the activities. Based on the results of the research, it is recommended that the duration of action be longer in future studies, the number of games whose effects are examined should be increased and the subject of values ​​education with educational games should be investigated in all classes and courses.

 

References

Ağaoğlu, H. D. (2018). Bahaeddin Özkişi'nin eserlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Antalya.

Akpınar, A. (2015). Yağmur Dergisindeki hikayelerde değerler eğitimi: 2004-2014. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale.

Aktepe, V., & Yalçınkaya, E. (2016). Okul ortamında değerler eğitiminin öğrenci görüşlerine göre çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 113-131.

Aktepe, V., Keser, H., & Şeref, Ş. E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden değerler ve değerler eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(4), 897-918.

Albayrak, B. M., & Kartal, A. (2020). Değerler eğitimi bağlamında animasyonlar: “kung fu panda 3” film incelemesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(2), 268-284.

Alıcı, F. (2019). İlkokul 2. sınıf Türkçe ders kitabı metinlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya.

Aydoğdu, H., & Alkan, E. (2020). Değerler Eğitimi ve Behiç Ak'ın Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları'nda sevgi. Milli Eğitim, 49(226), 185-204.

Batmaz, O., & Erdoğan, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2681-2692.

Bayırlı, H., Doruk, O., & Tüfekci, A. (2020). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri: Afyonkarahisar Örneği. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(3), 865-894.

Bebek, A. (2020). Dadaloğlu Şiirleri'nin değerler eğitimi açısından incelenmesi ve ortaokul sosyal bilgiler ders kitapları için şiir önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Niğde.

Biter, M. (2019). Sosyal bilgiler dersinde eğitsel oyunlarla değerler eğitimi: Bir Eylem Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya.

Biter, M., & Çalışkan, H. (2019). Sosyal bilgiler derslerinde eğitsel oyunlarla değerler eğitimi: Bir Eylem Araştırması. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 1(1), 1-28.

Bolat, H. (2018). Değerlerimle değerlendiriyorum eğitsel oyununun metaforik açıdan incelenmesi. Journal of Continuous Vocational Education and Training, 1(1), 29-39.

Bozkurt, E. (2017). Çocuk oyunları ile değerler eğitimi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitimi Bilimleri Enstitüsü.

Bozkurt, E., & Mehmet, A. S. (2018). Mendil kapmaca oyunu ile sorumluluk değerinin öğretiminin vignette tekniği ile incelenmesi. Turkish Studies, 13(27), 299-325. doi:10.7827/TurkishStudies.14368

Bozkuş, T. (2014). A Research on identifying the need for distance education for national athletes who study in school of physical education and sport. TOJDE, 15, 282-290.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: PegemA Yayınları.

Demir, F. (2018). Değer öğretimi yaklaşımlarına göre hayat bilgisi dersinde değerler eğitimi. Doktora Tezi. Malatya.

Dinçer, B., & Gözel, Ü. (2019). İlkokul programlarında (1-4) yer alan ve kazandırılması hedeflenen değerlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin ve öğrenci velilerinin görüşlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 17(38), 207-234.

Erbaş, A. A., & Başkurt, İ. (2020). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi derslerinde kullandıkları değerler eğitimi yaklaşımları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 926-941.

Erçelik, H., & Yeşilyurt, E. (2020). Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum Setinin Değerler eğitimi açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 18(40), 149-179.

Erdal, K. (2019). Çocuk oyunlarında değerler eğitimi. International Journal of Humanities and Research, 53-59.

Ergin, E., & Karataş, S. (2014). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri: Bir Durum Çaışması. Journal of Educational Science, 2(2), 33-45.

Geçgel, H., & Durak, E. (2020). Güliver’in Gezileri adlı eserin değerler eğitimi açısından incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 204-219.

Gök, M. (2021). Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa.

Gündüz, M., Aktepe, V., Uzunoğlu, H., & Gündüz, D. D. (2017). Okul Öncesi dönemdeki çocuklara eğitsel oyunlar yoluyla kazandırılan değerler. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 62-70. doi:10.21666/muefd.303856

Gürhan, E. (2017). İlkokullarda uygulanan değerler eğitimi uygulamalarının yönetici ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (Konya-Selçuklu Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Konya.

İbret, B. Ü., Karatekin, K., & Avcı, E. (2015). Sosyal bilgiler dersinde coğrafya öğretiminin değerler eğitimi açısından önemi. Milli Eğitim, 207, 5-23.

İpek Eren, D. & Arslan, S. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Değerler Eğitimine Katkısının İncelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (1) , 29-43 .

Işıkgöz, M. E., Esentaş, M., & Işıkgöz, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4). http://dergipark.gov.tr/ijsser adresinden alındı

İlgar, Ş. & Tutumlu, R. (2021).Traditional Games Played in School in Early Childhood and their Analysis in Terms of Values Education

Izgar, G. (2020). Eğitsel oyunların öğrencilerin değer kazanımlarına etkisi: bir durum çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 18(40), 207-241. https://doi.org/10.34234/ded.736639 adresinden alındı

Kapkın, B. (2018). Etkinlik temelli değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Malatya.

Kara, M., & Emirhan, T. (2020). Değerler eğitimi açısından müzik dersi kitaplarındaki çocuk şarkıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 153-178.

Karagöz, B. (2018). Emin Özemir'in çocuk kitaplarına değerler eğitimi bağlamında bir çözümleme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti tüsü Dergisi, 31, 63-85.

Karagözoğlu, N. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin dinlediği şarkıların sözlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(8), 56-78.

Karakülçe, N. (2018). İlkokul yöneticilerinin ve sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi ve demokratik tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.

Karaman, K., & Akgül, İ. (2015). İlkokul öğrencileri için web tabanlı değerler eğitimi uygulaması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 87-100.

Karamustafaoğlu, S., & Amanat, G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), 3(3), 1-15.

Karasu Avcı, E., Faiz, M., & Turan, S. (2020). Etkili vatandaşlık eğitiminde değerler eğitimi: sosyal bilgiler öğretmenlerinin düşünceleri. Değerler Eğitimi Dergisi,18 (39), 263-296.

Kaya, Y., & Antepli, S. (2018). Okul öncesi dönemde yaratıcı drama yoluyla değerler eğitimi. Yaratıcı Drama Dergisi, 13(2), 237-250.

Kaya, Y., Günay, R., & Aydın, H. (2016). Okul öncesi eğitimde drama yöntemi ile işlenen değerler eğitimi derslerinin farkındalık düzeyi üzerindeki etkisi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 23-37.

Keleş, M. (2019). Değerler eğitiminde beden eğitimi ve spor dersinin yeri ve önemi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale.

Keleş, M., & Yoncalık, O. (2019). Beden eğitimi ve spor dersi ve ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinde değerler eğitimi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(3).

Kılıç, D., & Babayiğit, Ö. (2017). İlkokul öğrencilerinde kaybolan değerler. International Journal Of Eurasian Education And Culture, 3, 81-92.

Kıral, B., & Dinçer, B. (2018). Sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin değerler eğitimine bakış açısı. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 84-94.

Koyuncu, N., & Uçar, Ş. (2018). Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile ilgili veli görüşlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 6, 157-173.

Kurtdede Fidan, N. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının geleceğe yönelik değerler eğitimi tasarıları. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7(22), 161-180.

Kurtdede Fidan, N., & Geyik, H. (2019). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabında yer alan değerler. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 251-272.

Kuzu, K. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri ve bu görüşlerin sınıf içi uygulamalara yansıması. Yüksek Lisans Tezi. Bursa.

LeCompte, M.D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in etnographic research. Review of Educational Research, 52, 31-60.

MEB. (2018). Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20181023115223781-06-Beden%20E%C4%9Ftimi%20ve%20Oyun%202018-124%20Eki%20%C3%96P.pdf.pdf adresinden alındı

Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : An Expanded Sourcebook. (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Neslitürk, S., Özkal, N., & Dal, S. (2015). 5-6 yaş çocuklarının değer kazanım süreçlerine anne değerler eğitimi programının etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 883-899.

Ogur, Y., & Altunay Çam, E. (2021). Çocuk hikayelerinin değerler eğitimi açısından işlevi ve önemi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(67), 672-682.

Özkaya, F., & Duru, A. (2020). Ortaokul matematik ders kitaplarında değerler eğitimi kapsamındaki değerlerin yer alma durumlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 43-67.

Öztürk Kuter F, Kuter M (2012). Beden eğitimi ve spor yoluyla değerler eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 3(6), 75-94.

Sağlam, E., & Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programında belirlenen değerlerin kazanım düzeyleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(4), 1708-1728.

Sayın, N. O. (2020). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin değerler eğitimi ile ilgili görüşleri. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Denizli.

Senek, S. (2018). Aytül Akal'ın masallarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Antalya.

Sümbüllü, Y. Z., & Altınışık, M. E. (2016). Geleneksel çocuk oyunlarının değerler eğitimi açısından önemi. ETÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, I(2), 73-85.

Tulunay Ateş, Ö. (2017). Türkiye’de değerler eğitimi uygulamalarının öğrencilere kazandırılması istenen olumlu özellikler üzerindeki etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 15(34), 41-60.

Uçar, Ş. (2018). Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile ilgili öğretmen ve veli görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya.

Urlu, E. (2020). Değerler eğitimi bağlamında melih cevdet anday oyunlarının incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (4), 49-66.

Uzunkol, E. (2017). İlkokul matematik ders kitaplarının içerdiği değerler bakımından incelenmesi. International Journal Of Field Education, 5(2), 55-71.

Varışoğlu, B., Şeref, İ., Gedik, M., & Yılmaz, İ. (2013). Türkçe dersinde uygulanan eğitsel oyunlara yönelik tutum ölçeği: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 1060-1081.

Vatansever Bayraktar, H., & Karakülçe, N. (2019). İlkokul yöneticilerinin e sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi tutumlarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 137-157.

Yaşaroğlu, C. (2018). Öğretim programlarında değerler: hayat bilgisi dersi örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(5) , 725–733.

Yazar, T., Özekinci, B., & Lala, Ö. (2017). Öğretmen ve okul yöneticilerinin değerler eğitimi kavramına ilişkin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 245-269.

Yediyıldız, M. Y. (2019). Eğitim yöneticilerinin değerler eğitimi ve uygulamalarına ilişkin görüşleri (Ordu İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Rize.

Yeniay, S. (2019). Behiç Ak'ın hikayelerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya.

Yıldırım, N. (2012). Yabancı dil öğretiminde eğitsel oyunlar aracılığıyla mobil öğrenme. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.

Yıldırım, Y. (2019). Okul dışı etkinlik temelli değerler eğitimi programının öğrencilerin etkin vatandaşlık değerlerine etkisi. Doktora Tezi. Sakarya.

Yıldız Ö, Güven Ö (2013). Beden eğitimi ve spor dersi öğrenci değer yönelimi ölçme aracının geliştirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 28-42.

Yorulmaz, B. (2014). Oynayalım öğrenelim; din eğitiminde kullanılabilecek eğitsel oyunlar. Rağbet Yayınları.

Downloads

Published

2023-10-30

How to Cite

USTA, B., & YORULMAZ, B. (2023). Values Education with Educational Games. Journal of Qualitative Research in Education, (36), 1–29. https://doi.org/10.14689/enad.36.1573