Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Üniversite Mezunlarının 21. Yüzyıl Yeterlik ve Becerilerinin Sektör Temsilcileri ve Akademisyenler Açısından İncelenmesi
Erdinç Duru, Asuman Duatepe Paksu, Murat Balkis, Sibel Duru, Mehmet Emin Bakay
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.1m

Öz. Bu çalışma, üniversite mezunlarının 21. yüzyıl yeterlik ve becerilerini sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubu, 5’i (4 erkek, 1 kadın) akademisyen 5’i (3 erkek, 2 kadın) İnsan Kaynakları departmanlarında yönetici olan toplam 10 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler derinlemesine görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tümevarımcı içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, mezunların niteliklerinin ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu özelliklerin bir tema ve dört alt tema altında gruplandırılabileceğini göstermektedir. Sonuçlara göre, yeterlilik teması bilgi, beceri, kişilik özellikleri ve mesleki kimlik alt temalarını kapsayan tek bir tema olarak ortaya çıkmaktadır. Bulgular, üniversitelerin öğrencilerine alanla ilgili bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmasının tek başına yeterli olmadığını, aynı zamanda öğrencilerinin üniversite-sanayi iş birliği kapsamında alanlarıyla ilgili sektörlerle etkileşebilecekleri erken deneyimlerinin de önemli olduğunu işaret etmektedir. Sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmakta ve bazı öneriler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beceriler, yeterlilikler, yükseköğretim, endüstri, üniversite, üniversite mezunu

1535 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam