Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Matematik Tartışmalarını Yürütürken Öğrenci Çözüm Yöntemlerini Seçme ve Sıralama: Kesirlerle Çıkarma İşlemi
Reyhan Tekin Sitrava
10.14689/issn.2148- 2624.8c.4s.9m

Öz. Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tartışmaları yürütürken öğrencilerin kesirlerle çıkarma işlemine dair geliştirdikleri çözüm yöntemlerine ilişkin kararlarını 5 uygulama modeli çerçevesinde seçme ve sıralama açısından incelemektir. Ayrıca, öğretmen adaylarının seçme ve sıralamaya dair gerekçeleri de araştırılmıştır. İç içe geçmiş tek durum modeli olarak tasarlanan bu çalışmanın katılımcıları 30 ilköğretim matematik öğretmen adayıdır. Çalışmanın verileri kesirlerle çıkarma işlemine ilişkin 7 farklı öğrenci çözümü içeren Seçme ve Sıralama Soru Seti ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, içerik ve frekans analizi yöntemi kullanılarak iki aşamada analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları öğretmen adaylarından çoğunun sınıfta tartışmak amacıyla doğru çözüm yöntemlerini seçtiklerini ve büyük çoğunluğunun yanlış çözüm yöntemlerini görmezden geldiğini göstermektedir. Öğretmen adaylarının seçme ve sıralamaya dair gerekçelerini çoğunlukla pedagojik nedenlere dayandırdıkları ve öğrenci çözümleri arasında ilişki kurmadan seçim ve sıralama yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Matematik tartışmaları, seçme, sıralama, 5 uygulama modeli, kesirlerle çıkarma işlemi

1343 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam