Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Bir Odak Grup Çalışması
Cem Ali Gizir, Sıdıka Gizir
10.14689/issn.2148- 2624.8s.4c.5m

Öz. Bu çalışmada lisans öğrencilerinin sıklıkla hangi alanlarda akademik danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duydukları, bu ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşadıkları sorunlar, bu sorunlara yol açan etkenler ile karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve kendilerine daha etkili bir akademik danışmanlık hizmetinin verilebilmesi için önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örnek durum olarak belirlenen bir kamu üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim görmekte olan gönüllü 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleşitirilen dört odak grup görüşmesiyle elde edilen veri içerik analiziyle incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından uzman görüşü ve pilot çalışma yapılarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin akademik danışmanlık uygulamasına yönelik görüşlerinin ‘akademik danışmanın rol ve sorumlulukları’, ‘öğrencilere yönelik olumsuz tutum ve davranışlar’, ‘ulaşılabilirlik’ ile ‘katılımcıların önerileri’ olarak isimlendirilen dört ana-kategori altında ele alınabileceği gözlenmiştir. Çalışma sonucunda, üniversitelerin etkili bir akademik danışmanlık hizmeti sunabilmeleri için tüm üniversite personelinin bu hizmeti ortak bir sorumluluk olarak görmesi ve yükseköğretim sürecinin stratejik bir parçası olduğu yaklaşımını benimsemeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akademik danışmanlık, lisans öğrencileri, odak grup.

1435 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam