Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
İlkokul Öğrencileri Sınıf Öğretmeni Değişimini Nasıl Algılıyor?
Mustafa Erol, Mustafa Başaran
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.6m

Öz. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeninin değişmesinin ilkokul öğrencilerini nasıl etkilediğini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji; verilerin toplanıp işlenmesi için yarı yapılandırılmış görüşme ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. 2017–2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bir devlet ilkokulunda yürütülen çalışmada, çalışma grubunun belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiş; ilkokul öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin değişmesine yönelik düşünceleri tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin öğretmen değişikliğine bağlı olarak üzüntü duydukları, okula yeniden başlamış gibi hissettikleri; kullandıkları metaforların ise değişimi ve tükenmeyi vurguladığı belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni değişikliğinin öğrencilerin öğretmen algısını da olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmeni değişimi, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik

1675 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam