Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Fen Okuryazarlığı Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bağlam Temelli Soru Yazma Becerilerinin İncelenmesi
Salih Çepni, Ümmühan Ormancı, Bestami Bugra Ülger
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.8m

Öz. Fen okuryazarlığının günümüzdeki önemine paralel olarak, bağlam temelli sorular ölçme-değerlendirme sistemlerinde yer almaya başlamıştır. Bu önem göz önüne alınarak yapılan çalışmada, fen bilimleri öğretmenlerine yönelik geliştirilen fen okuryazarlık kursunda, öğretmenlerin bağlam temelli soru yazma becerilernin derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırmalardan durum çalışması modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Bursa iline bağlı ortaokullarda görev yapan 25 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlere, araştırmacılar tarafından geliştirilen fen okuryazarlığı temeline yönelik bağlam temelli soru yazımı teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “ulusal ve uluslararası sorulardan oluşan form”, “yapılandırılmamış gözlemler” ve “öğretmenler tarafından hazırlanan bağlam temelli açık uçlu sorular” kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin, fen okuryazarlığını ölçen bağlam temelli soru yapılarını öğrendikleri anlaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin bağlam temelli soru yazmada bazı eksikleri olmasına rağmen, verilen eğitime paralel olarak soru yazma becerilerinin geliştiği anlaşılmıştır. Çalışmada belirlenen eksikliklerin, daha fazla bağlam temelli soru hazırlayarak azalacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fen okuryazarlık, bağlam temelli, açık uçlu soru, fen bilimleri öğretmeni, yazma becerisi.

1560 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam