Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Eğitim Yönetimi Alanında Doktora Öğrencisi Olmak: Lisansüstü Öğrencilerin Bakış Açısından Fenomenolojik Bir İnceleme
Gökhan Arastaman, Oya Uslu, Selçuk Yusuf Arslan, Pınar Necmiye Gülsoy Kerimoğlu
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.11m

Öz. Bu çalışmanın amacı, Eğitim Yönetimi doktora programına kayıtlı öğrencilerin deneyimlerini, karşılaşılan problemler, problemlerle baş etmek için kullanılan stratejiler ve süreçte motive edici faktörler açısından incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik (olgu bilim) desen ile yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Ankara’daki üç devlet üniversitesinin Eğitim Yönetimi Doktora programına kayıtlı, ders aşamasını tamamlamış tez aşamasında olan 25 doktora öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, yüz yüze görüşmeler ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre Eğitim Yönetimi Doktora Programı öğrencileri programın kendisine yönelik sorunları, iş hayatına yönelik sorunlarını ve diğer sorunları öncelikli olarak belirtmişlerdir. Katılımcılar bu sorunlarla başa çıkarken içsel ve dışsal olmak üzere farklı stratejiler kullandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıları bu zorlu sürece güdüleyen faktörler ise mesleki ve kişisel faktörler şeklinde ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doktora programı, Doktora öğrencisi, Eğitim Yönetimi Doktora Programı

1602 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam