Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
BİT'lerin Eğitimde Karma Yöntem Araştırmalarında Kullanımının Yöntemsel Açıdan Değerlendirilmesi
Mehmet Fırat, Hakan Altınpulluk, Hakan Kılınç
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.13m

Öz: Bu fenomenolojik araştırmanın amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) eğitimde karma yöntem araştırmalarında kullanımının eğitim araştırmacıları tarafından yöntemsel açıdan değerlendirilmesidir. Eğitim alanından 12 araştırmacı ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler tematik içerik analizi ile analiz edilmiştir. Eğitim alanından araştırmacılarla yapılan görüşmelerde dokuz tema belirlenmiştir. BİT'lerin en çok vurgulanan katkısının veri toplama ile ilgili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Temalardan altısı, yeni veri toplama araçlarına olan ihtiyacı ve BİT'lerin karma araştırma yöntemleri için büyük, derinlemesine ve orijinal veriler toplayarak, verilerin sağlaması ve dönüştürülmesi üzerindeki olumlu değerlendirmeleri açıklamaktadır. İki tema araştırmacıların karma araştırma yöntemindeki rolü ile ilgilidir. Eğitim alanındaki araştırmacılar, BİT'lerin karma araştırma yöntemlerinde kullanılmasının araştırmacılar arasındaki işbirliğini destekleyebileceğini ve araştırmacının sınırlılıklarını azaltabileceğini savunmaktadır. Son olarak, eğitim alanındaki araştırmacılar, yeni karma araştırma yöntemi modellerinin keşfedilmesinin dijital çağdaki kritik öneminin altını çizmektedir.

Anahtar Kalimeler: Eğitim araştırmacısı, karma yöntem araştırması (KYA), bilimsel araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

1520 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam