Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Arduino Platformu Kullanılarak Müzik Eğitiminde Materyal Tasarımı
Duygu Sökezoğlu Atılgan, Ümit Gürman
10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.14m

Öz. Bu çalışmada, Arduino platformu kullanılarak müzik eğitiminde öğrenmeyi kolaylaştırıcı görsel ve işitsel materyallerin tasarımı amaçlanmıştır. Çalışmada, ortaokul müzik ders programı incelenmiş ve bu program doğrultusunda çeşitli materyaller tasarlanmıştır. Tasarlanan materyaller 10 müzik öğretmeninin görüşlerine sunulmuştur. Görüşme verileri betimsel analiz yapılarak işlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; ortaokul müzik dersi programına yönelik olarak hazırlanan materyallerin ders programına uygun olduğu, öğrenciler ve müzik öğretmenleri tarafından rahatlıkla kullanılabilir olduğu ve materyallerin öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyeceği sonuçlarına ulaşılmıştır. İlkokul ve ortaokul için MEB tarafından hazırlanan öğretmen klavuz kitabına bu materyallerin koyulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arduino, materyal, öğretim materyali, müzik eğitiminde materyaller.

1413 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 4

Indexed By

 
#
Tamam