Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Nazan Şimşir, Engin Karahan, Şengül Saime Anagün
Yabancı Dil Öğretiminde Hikâye Anlatımı Tekniğinin Kelime Öğrenimine Etkilerinin Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.15m

Öz. Bu çalışmada İngilizce öğretiminde hikâye anlatımı yöntemine dayalı etkinliklerin kullanımının altıncı sınıf öğrencilerinin kelime öğrenimleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları deney grubunda 21 ve kontrol grubunda 22 öğrenci olmak üzere toplam 43 öğrencidir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem ve yakınsayan paralel karma yöntem deseni kullanılmıştır. Veri toplama araçları; başarı testi, öğrenci ve öğretmen günlükleri, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve öğrencilerin yazılı görüşleridir. Verilerin analizinde nicel boyutta betimsel istatistik yöntemlerinden, nitel boyutta ise içerik analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları her iki grupta da öğrenmenin gerçekleştiğini ancak hikâye anlatımı yönteminin kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya koymaktadır. Araştırmanın nitel sonuçları ile kullanılan yöntemin öğretimin niteliğini artırdığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve kelime bilgisinin gelişimine katkı sağladığı belirlenmiştir. Ancak öğrenciler yönteme alışkın olmamaktan ve öğretimde anadilin kullanılmamasından kaynaklı sorunlar yaşadıklarını da ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda hikâye anlatımı yönteminin öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla daha sık kullanılması önerilebilir.

Anahtar Sözcükler: İngilizce kelime öğretimi, hikâye anlatımı yöntemi, karma yöntem

2549 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam