Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Taner Atmaca
Sınıfsal Habitus ve Amor Fati’nin Kesişim Noktası: Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gözünden Dezavantajlı Eğitim Hayatlarının Değerlendirilmesi
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.1m

Öz. Bu çalışmanın temel amacı sosyoekonomik ve kültürel sermayeden yoksun aile çocuklarının dezavantajlı eğitim hayatlarının kendi söylemleri ve deneyimleri çerçevesinde değerlendirilmektir. Farklı bir anlatımla, Bourdieu’nün eğitim eşitsizliklerini anlatmakta kullandığı anahtar kavramlar içinde yer alan habitus ile Nietzsche’nin sıklıkla kullandığı amor fati kısaca kaderine razı olmak kavramlarının araştırma problemi çerçevesinde kesişimini ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri İstanbul’da kent yoksullarının en çok yaşadığı ilçelerden Sultangazi’de akademik başarısı düşük (TEOG/LGS) bir meslek lisesine giden öğrencilerden toplanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yorumlayıcı fenomenolojik desen tercih edilmiştir. Araştırmada yapılandırılmamış görüşme soruları kullanılmıştır. Yorumlayıcı fenomenolojik analizden yararlanılarak veriler çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin ait oldukları toplumsal sınıfa uygun şekilde üretilen bilişsel şemalarla diğer deyişle habituslarıyla kaderci anlayışlarının büyük ölçüde kesiştiklerini göstermektedir. Farklı bir anlatımla öğrenciler, dezavantajlı eğitim serüvenlerini ve deneyimlerini içinde bulundukları toplumsal sınıfın habitusuna uygun şekilde içselleştirmişlerdir. Bu içselleştirme süreci içinde doğup büyüdükleri aileden ve yetiştikleri çevrenin yapısına ve kültürüne uygun şekilde gerçekleşmektedir. Araştırma sadece bir ilçedeki bir okulda yürütülmüştür. Farklı araştırmaların başka türden araştırma metodolojisi ile geniş örneklemlere ulaşması daha zengin veri kaynağı oluşturacaktır.

Anahtar Sözcükler: Habitus, Ethos, Bourdieu, Eşitsizlik

3282 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam