Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Derya Girgin, Çavuş Şahin
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Oluşum Süreçlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.12m

Öz. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin mesleki kimliklerinin oluşum süreçlerini incelemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin mesleki kimlik oluşum süreçlerini tanımlamak açısından birden fazla durumun olduğu ve her durumun kendi içinde bütüncül olarak ele alınıp karşılaştırıldığı bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Çanakkale il merkez ve ilçelerinde görev yapan 12 sınıf öğretmeni (6 kadın, 6 erkek) oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri olan ölçüt örnekleme çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada kimlik oluşum süreçlerini irdelemek amacıyla bir takım etkinlikler uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre mesleki kimliğin farklı yapılarına işaret eden birçok tema ve alt tema tespit edilmiştir. Son olarak, tartışma ve sınıf öğretmenlerin mesleki kimliğinin oluşumuna ilişkin öneriler, bulgular ışığında sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler. Sınıf öğretmeni, Mesleki kimlik, Durum çalışması

2270 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam