Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Betül Yanık Özger, Ayşe Akansel
Okul Öncesi Sınıfındaki Suriyeli Çocuklar ve Aileleri Üzerine Bir Etnografik Durum Çalışması: Bu Sınıfta Biz De Varız!
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.3m

Öz. Araştırmanın amacı okul öncesi sınıfındaki Suriyeli çocukların yaşantılarının ve oluşturdukları akran kültürünün anlaşılmasıdır. Etnografik durum çalışması olarak tasarlanan araştırma, Kahramanmaraş ilindeki bir ana sınıfında gerçekleşmiştir. Araştırmanın katılımcıları; beş yaşındaki 17 çocuk ve aileleridir. Araştırmanın verileri; katılımcı gözlem, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler ve dokümanlardır. Veriler 10 ay boyunca araştırmacının kendi sınıfında toplanmıştır. Toplanan veriler araştırma süreci içinde ve sonunda içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, akran kültüründe konuşma dilinin, Türk ailelerin yaklaşımının ve sınıfta popüler olan Türk çocuklarının önemli unsurlar olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenin Suriyeli çocuklara karşı yaklaşımı ve kullandığı öğretim materyalleri çocukların okul yaşamının gidişatını belirlemiştir. Suriyeli ailelerin okulla kurduğu yakın ilişki ve dil öğrenimine yönelik pozitif tutumları çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmıştır. Bu anlamda eğitim kurumları mülteci çocukların okulu sevmesini sağlamalı ve aileleriyle yakın ilişkiler kurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli çocuklar, okul öncesi eğitim, etnografik araştırma

2985 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam