Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Merve Gangal, Yasin Öztürk
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında İstenmeyen Davranışlar ve Başa Çıkma Yolları
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.9m

Öz. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlar ile başa çıkabilme yollarının sınıflandırılması amaçlanmıştır. Araştırma durum çalışması yöntemi ile yapılmıştır. Çalışma Trabzon’da bir anaokulunda çalışmakta olan 3 okul öncesi öğretmeni ve onların sınıflarında gerçekleştirilmştir. Araştırma verileri öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler, öğretmenlerin günlük planlarının incelenmesi ve sınıf içi yapılandırılmamış gözlemler yoluyla toplanmıştır. Veriler nitel NVivo 8 programında içerik analizi ile çözümlenmiştir. Analiz sonucunda sınıfta görülen istenmeyen davranışlar tolere edilebilir davranışlar, en küçük sorunlar, önemli, ancak etkisi sınırlandırılmış sorunlar ve artan ve yayılan sorunlar olarak dört başlık altında ele alınmıştır. Öğretmenlerin sınıfta görülen istenmeyen davranışlar ile başa çıkma yöntemleri ise sık kullanılan ve sık kullanılmayan olarak iki başlıkta ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin sık kullanılan yöntemler başlığı altındaki yöntem ve stratejileri sık kullanılmayan olarak tanımlanan kendi özgün stratejilerine göre daha fazla kullandığı görülmüştür. Öğretmenlerin , eğitim ve öğretme sürecine olan bakış açısını değiştirebilecek, pedagojik dokümantasyon, kodlama, proje tabanlı öğrenme vb. çocuk merkezli , farklı yöntem ve teknikleri içeren güncel yaklaşımları öğrenmesi ve uygulamasının farklı stratejiler geliştirme noktasında faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Eğitimi, Sınıfta İstenmeyen Davranışlar, İstenmeyen Davranışlarla Başa Çıkma

2317 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam