Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Munise Seçkin Kapucu, Hanne Türk
Güncel Bilimsel Haberlerin Toulmin Argüman Modeline Göre İncelenmesi ve Öğrencilerin Argüman Düzeylerinin Belirlenmesi
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.10m

Öz. Bu çalışmada yedinci sınıf öğrencilerinin “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesiyle ilgili ilgilerini çeken güncel bilimsel haberlerin Toulmin argüman modeline göre incelenmesi ve öğrencilerin argüman düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımına sahip çalışmaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kütahya ilinde bulunan bir ortaokulun bir şubesinde öğrenim gören 12 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmanın uygulama süreci toplamda iki hafta sürmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin sınıfa getirdikleri bilimsel haberler ve “Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Öğrenci Şablonu” kullanılmıştır. Bilimsel haberlerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Şablonlarının analizinde ise “Argümantasyon Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak öğrencilerin argüman düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin argümantasyon tabanlı olarak yürütülen fen bilimleri dersinde ikinci aşamada elde edilen argüman düzeylerinde birinci aşamaya göre artış olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, öğretmenlerin derslerinde sıradan etkinliklerin dışında yazılı ve görsel medyadan da yararlanarak argümantasyon tabanlı etkinlikleri sınıf ortamına taşımaları önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, Toulmin argüman modeli, güncel bilimsel haberler.

2560 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam