Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Abbas Türnüklü, Veysel Karazor, Tarkan Kaçmaz
Farklı Sosyal Kimliklerimize Rağmen, Aynı Yurt Odasını Paylaşabiliriz: Gruplararası Olumlu ve Olumsuz Temas
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.13m

Öz. Bu araştırmanın amacı, yurtlarda aynı odada kalan, farklı sosyal kimlik kategorilerine sahip üniversite öğrencileri arasında yaşanan, gruplararası olumlu ve olumsuz temas deneyimlerini derinlemesine incelemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik çalışma olarak kurgulanmıştır. Araştırma, öğrenciler ile yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Kendini etnik ve kültürel alt kimlik olarak Türk (22) ve Kürt (23) olarak tanımlayan toplam 45 öğrenci ile yüz yüze derinlemesine görüşülerek nitel veriler toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak için yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde sırası ile veri azaltımı, veri gösterimi ve sonuç çıkarma aşamaları izlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, aynı yurt odasını paylaşan öğrencilerin genellikle etkileşimlerinden memnun oldukları ve sıklıkla temas kurdukları saptanmıştır. Öğrencilerin, birbirlerinden büyük ölçüde ve ellerinden geldiği sürece yardım alabildikleri saptanmıştır. Bununla birlikte sosyal kimlik temelli siyasi ve politik konulara girmekten imtina edildiği belirlenmiştir. Gruplararası temas kalitesine bağlı olarak, gruplararası önyargıların zamanla azaldığı, yakın arkadaşlıklarda, birbirlerini sosyal kimliklerin ötesine geçerek, insan üst kimliği ve kişisel özellikler referans alınarak algıladıkları saptanmıştır. Ayrıca, gruplararası temas olumsuzlaşmaya başladıkça sosyal kimliklerin daha görünür olmaya ve algılanmaya başladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin önemli bir kısmının etkileşimlerinde birbirlerinden rahatsız olmadıkları ve kendilerini kaygılı hissetmedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin, kişisel ve sosyal kimlik temelli siyasi-politik konular konuşulmaya başlandığında, kendilerini rahatsız ve kaygılı hissettikleri belirlenmiştir. Az değinilmesine rağmen artan temas sıklığına ve kalitesine bağlı olarak öğrencilerin sosyal kimlik temelli önyargılarında olumlu dönüşüm gerçekleştiği bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: Gruplararası arkadaşlık; gruplararası temas, olumlu temas; olumsuz temas.

2174 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam