Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Aysel Ateş, Ali Ünal
Bir Ortaokulda Uygulanan Okul Geliştirme Projesini Anlamak: Bir Durum Çalışması
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.6m

Öz. Bu araştırmanın amacı, İstanbul’da resmi bir ortaokulda okul geliştirme kapsamında uygulanan bir öğretmen mesleki gelişim projesinin süreç ve sonuçlarının projeye katılan öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Çalışma, amaca uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül tek durum deseni içinde tasarlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma katılımcıları amaçlı örneklem yöntemlerinden tipik durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma verileri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bu ortaokulda görev yapan ve projenin faaliyetlerinin tamamına katılan 10 öğretmenden odak grup görüşmesi yolu ile elde edilmiştir. Görüşme katılımcılardan izin alınarak kayıt edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yolu ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, projenin öğretmenler için sürekli öğrenme ortamı oluşturduğu, motivasyon kaynağı olduğu, özerklik sunduğu ve anlam arayışına cevap olduğu görülmüş ve sürekli mesleki gelişim için hedeflenen sonuçlara ulaştığı tespit edilmiştir. Araştırma bu yönüyle okulların kendi gelişim ihtiyaçlarına yönelik faaliyetleri hayata geçirmesine ışık tutmakta. Her düzeydeki okula kendi okul geliştirme projesini hayata geçirerek okulu mesleki öğrenme topluluklarına dönüştürmesi önerilebilir.

Anahtar Sözcükler: Mesleki gelişim, okul geliştirme, sürekli öğrenme

2209 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam