Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Onur Ergünay, Oktay Cem Adıgüzel
Aday Öğretmenlerin İlk Yıl Mesleki Deneyimleri Sürecinde Karşılaştıkları Sorun ve Kaynakları
10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.8m

Öz.Bu çalışmada aday öğretmenlerin ilk yıl mesleki deneyimleri sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve sorun kaynaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel verilere dayalı çoklu durum çalışması olarak yürütülmüştür. Katılımcılar amaçlı örnekleme kullanılarak 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında Eskişehir ilinde göreve başlayan üç aday öğretmen olarak belirlenmiştir. Bir eğitim öğretim dönemi boyunca yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler, katılımcı gözlemler, yapılandırılmamış bireysel görüşmeler ve açık uçlu anketlerle toplanan veriler tümevarım analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Öncelikle her aday öğretmenden elde edilen veriler birbirinden bağımsız olarak çözümlenmiş, daha sonra üç aday öğretmenin sorun ve sorun kaynakları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmada üç aday öğretmenin ortak sorun kaynaklarının sınıf yönetimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, kurumsal işleyiş, öğrenci ve kişisel/mesleki gelişim temaları altında toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarına yönelik öğretmenlik uygulamalarına daha fazla yer verilmesi ve bu uygulamaların daha özenli yürütülmesi önerisi sunulmuştur. Gelecek araştırmalarda bu sorunları çözmeye yönelik eylem araştırması deseninde araştırmaların yapılması önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Aday öğretmen, ilk yıl mesleki deneyim, çoklu durum çalışması, tümevarım analizi

2292 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam