Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi* (Sachunterricht) Dersine Yönelik Algı ve İstekleri: Almanya Örneği
Z. Nurdan BAYSAL, Zeynep DILBER-OZER
10.14689/enad.26.15

Öz: Bu araştırmanın amacı; Almanya’da eğitim gören üçüncü sınıf ilkokul öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik algılarının ortaya konulmasıdır. Bu ders bağlamında öğrencilerin sevdiği/sevmediği konular, kullanılan materyaller ve hayat bilgisi dersine yönelik algıları incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomonoloji) deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Baden Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart merkezde yer alan iki ilkokulda öğrenim gören toplam 41 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan öğrencilere doldurtulan “Hayat Bilgisine Yönelik Algı Formu” ile çocukların yaptıkları resimler ve bu resimlere dair anlatımlarının kaydedilmesi yoluyla toplanmıştır. Araştırma verileri içerik analizi ve betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin bu dersin tüm konularını sevdiği bulunmuştur. Derste en çok materyal olarak; kalem, tutkal, kâğıt ve makas kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğunun derste konuların sanatla birleştirilmesini istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler bu derste bol bol deneyler yapmakta ve yapmak istemektedirler. Bu sonuçlar doğrultusunda Almanya’da hayat bilgisi derslerinde sosyal bilimler içeriğine giren konuların sevdirilmesi için önlemler alınması, sınav ve çalışma yaprağı uygulamalarına daha az yer verilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hayat bilgisi, konular, materyaller, algı

385 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam