Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Eğitim Eşitliği Açısından Yatılı Bölge Ortaokullarının Değerlendirilmesi
Tugba DEMIREL, Turker KURT
10.14689/enad.26.3

Öz: Bu çalışmada Türkiye’de kırsal kesimdeki zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak açılan yatılı bölge ortaokullarının (YBO) eğitim eşitliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, derinlemesine görüşme tekniğinin kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırma; Ankara, Bingöl ve Bartın illerindeki YBO’larda görev yapan 39 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda YBO’larda verilen eğitimin bu okullarda görev yapan öğretmeler tarafından kaliteli olarak nitelendirildiği, bu okullara ihtiyaç sahibi çocukların devam ettiği, buna karşılık bu okullarda öğrenim gören çocukların aile yoksunluğu yaşadıkları ve bunun çocukların akademik başarılarına olumsuz yansımalarının olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de YBO’ların kırsal kesimlerde yaşayan çocukların eğitime erişimi açısından eğitim eşitliğine olumlu katkı sağladığı buna karşılık çocukların ailesinden uzakta kalmasından kaynaklanan sorunlar ve henüz YBO’lar arasında belirli standartları karşılayamayan okulların olması nedeniyle eşitsizlik sorunu ortaya çıkardığı söylenebilir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak yatılı okullar arasındaki nitelik farklılıklarının ortadan kaldırılması, bu okullardaki öğretmen değişimi hızının azaltılması ve kadrolu öğretmenlerin görev yapması önerilmiştir. Buna ilave olarak çocukların aile özlemi çekmesi ve bunun akademik başarıyı olumsuz etkilemesi durumu göz önüne alınarak yatılı ortaokulların çocuklar için bir zorunluluk olmaktan çıkarılması ve bir seçenek haline gelmesi gerektiği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim eşitliği, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği, yatılı okullar, yatılı bölge ortaokulları, Millî Eğitim Bakanlığı

402 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam