Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Öğrencilerin Konuşma Sorunlarını Ele Alma Açısından İngilizce Öğretmenlerinin Bilişi
Sevgi GOKCE, Ilknur KECIK
10.14689/enad.26.14

Öz: Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce öğretim elemanlarının konuşma öğretimine ilişkin algıları, davranışları ve bunlar arasındaki ilişki incelenerek bu öğretim elemanlarının öğrenim yaşantıları, mesleki eğitimleri, bağlam ve öğretim uygulamalarından oluşan altyapı etmenlerinin konuşma becerisi öğretimine etkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda durum çalışması yapılmış; açık uçlu anket, gözlem, yansıtma raporu ve görüşme tekniklerinden yararlanılarak veri toplanmıştır. 28 öğretim görevlisinden genel görüşler alındıktan sonra aynı gruptan 5 kişiyle derinlemesine çalışılarak elde edilen veriler öğretmen bilişine yönelik açılım sunmuştur. Anket sonuçlarına göre öğretmenlerin çoğunluğu konuşmayı önemli bir beceri olarak görmekle ve bu becerinin gelişmesine yönelik önerilerde bulunmakla birlikte gözlenen öğretmenlerden biri öğrenci odaklı görüşlerinin aksine öğretmen odaklı davranışlar sergilemiş ve bu durum öğrencilerin konuşmasını azaltmıştır. Buna karşın mesleki gelişim etkinliklerinde bulunan diğer öğretmen daha fazla öğrenci odaklı etkinlikler gerçekleştirmiş ve bağlamdaki sınırlılıklardan diğer öğretmenden daha az söz etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konuşma öğretimi, öğretmen bilişi, öğretmen algıları, öğretmen davranışları, altyapı etmenleri

381 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam