Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Matematik Uygulamaları Dersi Öğrenme-Öğretme Sürecinin İncelenmesi
Ozlem ALBAYRAKOGLU, Abdurrahman KILIC
10.14689/enad.26.11

Öz: Bu çalışmada, Matematik Uygulamaları dersinin öğrenme-öğretme süreci öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenerek mevcut durumu ve dersin öğrenci merkezli eğitim yaklaşımına göre düzenlenen programının beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma görüşmeler ve odak grup görüşmeleri yapılarak yürütülmüştür ve içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Dersin işlenişinde genellikle öğretim programının ve öğrenci merkezli eğitimin gereklerinin yerine getirilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle öğrenci beklentilerinin karşılanması istenilen düzeyde olmamaktadır. Fakat bazı öğretmenlerin dersi modellemeler ve ilgi çekici problemlerle zenginleştirmesi nedeniyle dersin amacına uygun olarak öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarını olumlu etkilediği anlaşılmıştır. Genel olarak okul kaynaklarının ve öğretmen altyapısının eksikliğinin dersin uygulanışını aksatan bir problem olduğu görülmektedir. Matematik Uygulamaları öğretmenlerinin matematiksel modelleme konusunda eğitim alması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, matematik uygulamaları, seçmeli ders

653 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam