Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Erasmus+ Değişim Programı Kapsamında Yurt Dışına Giden Öğrencilerin Programa İlişkin Görüşleri
Mehmet KUCUKCENE, Sait AKBASLI
10.14689/enad.26.7

Öz: Bu araştırmanın amacı Erasmus+ değişim programı ile yurt dışına gidip gelmiş öğrencilerin Erasmus+ değişim programına ilişkin görüşlerini kendi yaşantıları çerçevesinde incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden betimleyici fenomenoloji kullanılmıştır. Amaç doğrultusunda, 2016-2017 Öğretim yılında Erasmus+ değişim programı kapsamında yurt dışına bir ya da iki dönemliğine giden 14 öğrencinin cevaplamış olduğu açık uçlu görüşme formları içerik analizi ile çözümlenmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler bilgi edinme ve başvuru süreci; yurtdışı süreci; katkı, beklenti ve öneriler olmak üzere üç tema altında ele alınmıştır. Görüşler çerçevesinde, programın daha sağlıklı yürütülmesi için koordinatörlüklerin öğrenci ile etkileşimi en üst seviyede tutması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, üniversitelerde öğrencilere yönelik değişim programı hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılması ve bu toplantılarda Erasmus+ değişim programına katılan akranlara da söz hakkı verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erasmus+ programı, uluslararasılaşma, yükseköğretimde hareketilik

387 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam