Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Karikatüre Dayalı Uygulamaların Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Duygusal Zekâlarına Etkisi
Inci KOCAMAN GELIR, Sevda KOC AKRAN
10.14689/enad.26.9

Öz: Bu araştırmanın temel amacı, karikatüre dayalı uygulamaların okul öncesi dönemdeki çocukların duygusal zekâlarına etkisini belirlemektir. Baskın-az baskın karma yöntemin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı iki anaokulu ve bu anaokullarında öğrenim gören 5 yaş grubu çocukları oluşturmaktadır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama araçları kullanılarak, veriler toplanmıştır. Nicel veriler için araştırmacılar tarafından hazırlanan gözlem formu; nitel veriler içinde yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada doküman analizi yoluyla çocukların yaptıkları çalışmalardan alıntılar yapılmıştır. Nicel verilerin analizi için ilk olarak normallik testi yapılmıştır. Test sonucunda veriler Mann Whitney U-Testine ve Wilcoxon işaretli Sıralar Testine tabi tutulmuştur. Testlerde deneysel uygulamanın etki büyüklüğünü tespit etmek için Cohen d değerine bakılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel verilerin güvenilirliği için elde edilen veriler sayısallaştırılmış, frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Araştırma sonucunda, karikatüre dayalı uygulamaların deney grubundaki çocukların duygusal zekâlarına katkı sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Karikatür, karikatüre dayalı öğrenme modeli, duygu, duygusal zekâ

351 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam