Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hayat Bilgisi Dersi Kapsamında Öğrencilerin ve Velilerin Sözlü Tarih Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Halil Ibrahim SAGLAM, Sinem SAYIMLI
10.14689/enad.26.4

Öz: Bu araştırma, ilkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersi kapsamında öğrencilerin ve velilerin günlüklerinde sözlü tarih çalışmalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma analitik araştırma modelindedir. Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel bir öğretim kurumunda öğrenim gören 17’si ilkokul 3. sınıf öğrencisi, 17’si de bu öğrencilerin velilerine ait olmak üzere toplam 34 günlük içersinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen 28 günlükten elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada; sözlü tarih çalışmaları kapsamındaki günlüklerden öğrencilerin aile büyükleriyle kaliteli vakit geçirdikleri, birbirlerini dinledikleri, birbirlerini anlamaya çalıştıkları, yaşamları hakkında bilgi edindikleri, geçmişle bugünü karşılaştırtırdıkları, kendilerini küçük birer tarihçi gibi hissettikleri, aile büyüklerini yakından tanımaktan mutluluk duydukları, aile büyükleriyle duygudaşlık yaşadıkları, değişim ve sürekliliği kavramaya başladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, sözlü tarihin öğrencilerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma, araştırma, kaynak kullanma gibi becerilerini geliştirdiği, özgüven ve sorumluluk düzeylerini artırdığı belirlenmiştir. Öğrencilerin geçmişlerini öğrenmelerinde ve becerilerini geliştirmelerindeki katkıları nedeniyle sözlü tarih çalışmalarından hayat bilgisi derslerinde yararlanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayat bilgisi, sözlü tarih, veli, ilkokul

430 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam