Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Yaratıcı Drama Deneyimine Öğrenci Gözüyle Bir Bakış
Gokhan KARAOSMANOGLU, Omer ADIGUZEL
10.14689/enad.26.1

Öz: Bu araştırmanın amacı 6. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (BTYD) öğrencilerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Temel nitel araştırma yöntemiyle tasarlanan araştırmanın ilk aşamasında 35 öğrencinin bulunduğu bir gruba 6. sınıf BTY dersine yönelik hazırlanan drama çalışması uygulanmıştır. Drama çalışması sonunda 24 öğrenci ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, yaratıcı dramanın BTYD kazanımlarının gerçekleşmesinde, öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerinde, bilişim teknolojilerini, interneti ve sosyal medyayı gerçek yaşamlarında bilinçli bir biçimde kullanmalarında etkili olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları, kullanılan yöntem ve tekniklerin, öğrencilerin anlatılan konuları daha iyi anlamalarında, derse odaklanmalarında etkili olduğunu, öğrencilerin derse daha istekli katılım gösterdiklerini, derste kendilerini daha iyi hissettiklerini ve söz konusu yöntemin duygularını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Öğrenciler bu süreçte dersin kazanımlarına uygun olarak uyarlanmış oyunların, rol oynama ve doğaçlama çalışmalarının, fiziksel etkinliklerin kendilerini derse karşı daha ilgili ve hevesli kıldığını belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre BTY derslerinde drama yöntem ve tekniklerinin farklı biçimlerde kullanımınıın yaygınlaştırılması, BTY dersi öğretmenlerinin drama konusunda eğitim alarak öğrenme süreçlerinde kullanmaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bilişim teknolojileri ve yazılım (BTY), yaratıcı drama, drama ve teknoloji, odak grup görüşme

498 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam