Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanı Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri: Bir Durum Çalışması
Birgul ULUTAS, Emre GUNEY
10.14689/enad.26.13

Öz: Dünyanın hemen her yerinde son yirmi yılda işsizlik oranlarının dramatik boyutlarda yükseldiğinden söz edilmektedir. Buna göre 1995’te yaklaşık 800 milyon olan işsiz sayısı, 21.yüzyıl başında bir milyarı geçmiştir ve işsizlik oranları siyasi iktidarların öncelikli meseleleri arasına çoktan yerleşmiş olsa da geri döndürülmesi güç biçimde yükselişini sürdürmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) alanı öğretmen adaylarının kendi geleceklerine ilişkin beklentileri ve kaygılarının ortaya konulması bu araştırmanın temel amacıdır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına dayanan bu araştırmada farklı kademelerden sekiz kadın ve sekiz erkek öğrenciden oluşan bir çalışma grubuna yarı yapılandırılmış görüşme soruları sorularak, elde edilen veriler derlenmiştir. Araştırmada özellikle dar gelirli ailelerden geldiği anlaşılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun gelecek beklentilerini öğretmenlik atamalarına dayandırdıkları; Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) çok büyük anlam ve önem verdikleri; önemli bir kısmının kendilerini bir an önce hayata atılmak zorunda hissetmeleri nedeniyle lisans üstü eğitim yapmak gibi bazı hayallerini ertelemek zorunda kaldıkları; geleceğe dair en önemli beklentilerinin güvenceli bir istihdam koşulu olduğu ve yaşam standartları bakımından yüksek bir beklentiye sahip olmadıkları anlaşılmıştır. RPD alanına öğretmen atamalarında yazılı sınav içeriğinin alana uygun hale getirilmesi, mülakat sürecinin daha nesnel bir hale getirilmesi ve alan dışından atamaların kaldırılması, araştırmanın önerileri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, RPD, üniversite öğrencileri, gençlik, gelecek beklentisi, istihdam.

528 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam