Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Öğretmen Eğitimi Fark Yaratıyor mu? Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunu Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Okuryazarlıklarının Karşılaştırılması
Betul DEMIRDOGEN, Hatice Merve KORKUT
10.14689/enad.26.2

Öz: Bu çalışmanın amacı eğitim ve fen-edebiyat fakültesi mezunu fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarını incelemek ve karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan çoklu durum çalışması kullanılmıştır. Her bir fakülte türünden mezun olan iki fen bilimleri öğretmeni olmak üzere çalışmaya dört öğretmen katılmıştır. Ön-görüşme, gözlem, son-görüşme ve dokümanlar çalışmanın başlıca veri kaynaklarını oluşturmuştur. Veriler alanyazında var olan ölçme-değerlendirme okuryazarlığı modeli temel alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sürecinde temel alınan ölçme-değerlendirme okuryazarlığı boyutları; öğrenme hakkındaki görüşler, ölçme-değerlendirme amaçları, ölçme-değerlendirme yöntemleri, ölçme-değerlendirme kapsamı ve ölçme sonuçlarının yorumlanması ve harekete geçmedir. Çalışmanın bulguları öğretmenlerin ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının bazı boyutlar açısından benzer ve bazı boyutlar açısından farklı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Çalışmanın bulgularından yola çıkarak fen eğitimi araştırmaları ve öğretmen eğitimi için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, hizmet içi fen bilimleri öğretmenleri, ölçme-değerlendirme okuryazarlığı, durum çalışması

547 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam