Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Kendi İsteğiyle Okul Yöneticiliğinden Ayrılan Öğretmenlerin Gerekçeleri ve Bu Gerekçelere Dayalı Yaşadıkları Duygu Durumları: Fenomenolojik Bir Çalışma
Ender KAZAK
10.14689/enad.26.12

Öz: Bu araştırmanın amacı, kendi isteğiyle okul yöneticiliğinden ayrılan öğretmenlerin ayrılma gerekçeleri ve bu gerekçelerin, hangi duygu durumların yaşanmasına neden olduğunu tespit etmeye çalışmaktır. Betimsel fenomenolojik desende tasarlanan bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Düzce ilinde 13 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış sorularla toplanan veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonunda, kendi isteğiyle okul yöneticiliğinden ayrılan öğretmenlerin gerekçeleri; üst ve alt yönetimle çatışma, iş yükü fazlalığı, sosyal kimlik algısına dayalı önyargılar, ayrımcılık ve kayırmacılık, öğretmen, öğrenci ve veli etkeni, ailenin (eş) ve çocuğunun etkisi, üst birimlerden destek alamamak ve değer görmemek, mali sıkıntılar ve az yetki çok sorumluluk olarak tespit edilmiştir. Bu gerekçelerin neden olduğu duygu durumların; mutsuzluk ve huzursuzluk, bunalma, başarısızlık ve yetersizlik duygusu, zihinsel yorgunluk ve duyarsızlaşma, tedirginlik, ikilem, stres, kendini değersiz hissetme, kaygı, incinme ve isteksizlik/ilgisizlik olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonunda okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunların ve yaşanılan olumsuz duygu durumların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, yöneticilikten ayrılma, gönüllü ayrılma, duygu durum

426 Görüldü
26. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam