Problems about the Duties of the School Administrators in the Kindergartens and the Solution Suggestions


Abstract views: 89 / PDF downloads: 122 / PDF downloads: 160

Authors

  • Ahmet Han
  • Hasan Demirtaş

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.32.843

Keywords:

Yönetim, Eğitim yönetimi, Okul yönetimi, Anaokulu

Abstract

This research aims to reveal the problems about the work fields of school administrators in kindergartens and the solutions suggestions related to these problems based on the opinions of the administrators. The research was carried out in the case study (multiple case study), one of the qualitative research designs. The data used in the research were obtained by using semi-structured interview forms. The data obtained were analyzed using the descriptive analysis method. The study population consists of the administrators working in the independent kindergartens in Sanlıurfa centrum in the 2018-1019 academic year. The maximum diversity sampling was used in the study. The research study group consists of 29 school administrators and 26 deputy managers working 29 independent kindergartens in Sanlıurfa centrum. First of all, regarding the problems experienced in the research, it has been inferred that enough support staff to perform the cleaning and security tasks were not provided to the schools. The administrators have indicated that the number of substitute teachers is high in the system and they do not have the necessary field knowledge as another problem. The fact that dual education is a problem in itself and that the Ministry does not provide a subsidy to kindergartens is one of the findings of the study. Providing schools with a sufficient number of support staff, ending dual education and switching to regular education, abolishing the practice of substitute teachers, and having the Ministry transfer subsidies to schools are proposed solutions developed by administrators.

References

Altay, S., İra, N., Bozcan, E. Ü., & Yenal, H. (2011). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze milli eğitim şuralarında okul öncesi eğitimi ve bugünkü durumu. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 660-672.

Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75.

Arslan, H. (2016). Okul işletmesinin yönetimi. R. Sarpkaya(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 351-378). Ankara: Anı Yayıncılık.

Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi(4. Basım), Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.

Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162).

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.

Başar, M. A. (2000). İlköğretim okullarının işgören ve fiziki olanakları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 134-140.

Başaran, İ.E. (1982). Temel eğitim ve yönetimi, Ankara: Sevinç Matbaası.

Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1).

Bütün, M. (2014).Nitel araştırma. S. Beşir Demir(Yay. haz.). Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar içinde (s. 375-408). Ankara: Eğiten Kitap.

Çalık, C. (2007). Okul çevre ilişkisinin okul geliştirmedeki rolü: kavramsal bir çözümleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 123-140.

Demirtaş, H. (2016). Okul örgütü ve yönetimi. R. Sarpkaya(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 87-140). Ankara: Anı Yayıncılık.

Demirtaş, H., Çağlar, Ç., & Han, A. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarında aralıksız eğitim yapılmasına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 723-743.

Erdem, A. R. (2016). Öğrenci hizmetlerinin yönetimi. R. Sarpkaya(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 255-300). Ankara: Anı Yayıncılık.

Erdoğan, İ. (2008). Eğitim ve okul yönetimi, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Gürsel, M. (1997). Okul yönetimi, Konya: Mikro Yayınları.

Karataş, İ. H. (2013). Bir kamu hizmeti olarak okul yönetimi: Eğitim yöneticilerinin toplumsal katılıma ilişkin tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, (8), 17-34.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

Kayıkçı, K. (2016). Personel hizmetlerinin yönetimi. R. Sarpkaya(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 201-254). Ankara: Anı Yayıncılık.

Köse, A., Uzun, M., & Özaslan, G. Ö. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yardımcı hizmetlilerin eğitim öğretim sürecindeki rollerine ilişkin yönetici görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(1), 61-83.

MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.

Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 167-197.

Özen, F., & Hendekçi, E. A. (2016). Türkiye’de eğitim denetimi alanında 2005–2015 yılları arasında yayımlanan makale ve tezlerin betimsel analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 619-650.

Öztürk, F. Z. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarda araştırma sonuçlarının geçerliği. S. Beşir Demir(Yay. haz.). Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar içinde (s. 243-280). Ankara: Eğiten Kitap.

Saklan, E., & Erginer, A. (2016). Türkiye’de okul öncesi eğitime ilişkin politika ve finansman uygulamaları. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6(2).

Sarı, D. (2009). Okulda yönetimsel iş ve işlemler. A. Oktay(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 121-189). İstanbul: Kriter Yayınları.

Sildir, E., & Akın, U. (2017). Okul öncesi eğitime ilişkin okul müdürlerinin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 134-165.

Suna, H. E. (2018). Okulda insan kaynakları yönetimi. S. Demirdağ(Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 143-167). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Şahin, A. E. (2000). İlköğretim okulu müdürlerinin yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(22), 243-260.

Şişman, M. (2007). Eğitim bilimine giriş(3. Baskı), Ankara: Öncü Basımevi

Yalçın, F. A., & Yalçın, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği. İlköğretim Online, 17(1).

Yavuzer, H. (2013). Çocuk Eğitimi El Kitabı(30. Basım), İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yavuzer, H. (2016). Çocuk psikolojisi(39. Basım), İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112).

Yıldız, C. D. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarının yönetiminde yaşanan zorlukların değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18), 95-102.

Yörükoğlu, A. (2008). Çocuk ruh sağlığı(29. Basım), İstanbul: Özgür Yayınları

Published

2022-10-17

How to Cite

Han, A., & Demirtaş, H. (2022). Problems about the Duties of the School Administrators in the Kindergartens and the Solution Suggestions. Journal of Qualitative Research in Education, (32). https://doi.org/10.14689/enad.32.843