Identifying the Subjects in Which Sixth-Grade Students Have Difficulty Learning in Science Lessons, as well as the Causes of the Problems and Possible Solutions


Abstract views: 520 / PDF downloads: 412 / PDF downloads: 470

Authors

  • Emre Yıldız Atatürk University
  • Ümit Şimşek Atatürk University

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.32.805

Keywords:

Learning difficulty, motivation, anxiety, retention of knowledge

Abstract

This researched aimed to determine the subjects that 6th grade students have learning problems, the reasons for the problems and the suggestions for the solution of the problems. Cross-sectional scanning model has been adopted in the study. In the research, in the 2016-2017 academic year, 1959 6th grade students in Erzurum and 141 science teachers who teach at this grade level were studied. The data were collected through the Learning Problems Identification Questionnaire and the Teacher Learning Problems Identification Survey. Descriptive statistics and content analysis were used in analyzing the data. It was determined that the students experienced the problems in Curriculum System and Force and Motion subjects, learning difficulties, low motivation, increased anxiety and non-persistent knowledge. This situation arises from the reasons that the subject is difficult, orienting to memorization, confusing the concepts, the lesson / subject is boring, they are stressful, they are not given the opportunity for their own learning, the teachers tell the subject themselves, and there is not enough activity. It can be suggested that the lessons aimed at solving the learning problems experienced by students are taught with games, creating fun learning environments, simplifying the subject, and having more communication between students and teachers.

References

Akçay, O., N., Akçay, A., & Kurt, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görüş ve yeterliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 333-342.

Atasoy, Ş., & Akdeniz, A. R. (2007). Newton’un Hareket Kanunları konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 45-59.

Aydede, M.N., Çağlayan, Ç., Matyar, F., & Gülnaz, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 24-33.

Aydoğan, S., Güneş, B., & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 ( 2), 111–124.

Bacanak, A., Küçük, M., & Çepni, S. (2004). İlköğretim öğrencilerinin fotosentez ve solunum konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: Trabzon örneklemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 67-80.

Baki, A. (1999). Cebirle ilgili işlem yanılgılarının değerlendirilmesi. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler içinde (ss. 46-55). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Beeth, M. E. (1998). Teaching for conceptual change: Using status as a metacognitive tool. Science Education, 82, 343-356.

Buluş Kırıkkaya, E., & Güllü, D. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ısı - sıcaklık ve buharlaşma - kaynama konularındaki kavram yanılgıları. İlköğretim Online, 7(1), 15-27.

Büyüköztürk, Ş., K. Çakmak, E., Akgün, Ö. Erkan, Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.

Candan, A., Türkmen, L., & Çardak, O. (2006). Kavram haritalamanın ilköğretim öğrencilerinin hareket ve kuvvet kavramlarını anlamalarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 66-75.

Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (A. Aypay, çev. ed.). Ankara: Anı. (Çalışmanın orijinali 2014`te yayımlanmıştır.)

Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları (Y. Dede, S. B. Demir, çev. ed.). Ankara: Anı. (Çalışmanın orijinali 2011`de yayımlanmıştır.)

Çetinkaya, M., & Erol, T. A. Ş. (2016). “Vücudumuzda sistemler” ünitesine yönelik üç aşamalı kavram tanı testi geliştirilmesi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6(15), 317-330.

Demirkan, Ö., & Saraçoğlu G. (2016). Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 2(1), 1-11.

Doğru, M., ve Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğrenci görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 13.

Ecevit, T., & Şimşek, P. Ö. (2017). Öğretmenlerin fen kavram öğretimleri, kavram yanılgılarını saptama ve giderme çalışmalarının değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1).

Ericson, G. & Tiberghien, A. (1985). Heat and Temperature. In R. Driver, E. Guesne, & A Tiberghien(Eds.), Children' s ideas in science. Philadelphia, PA: Open University Press.

Eryılmaz, T., & Tatlı, A. (2000). ODTÜ öğrencilerinin mekanik konusundaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 93-98.

Fancovicova, J., & Prokop, P. (2019). Examınıng secondary school students’ mısconceptıons about the human body: correlatıons between the methods of drawıng and open-ended questıons. Journal of Baltic Science Education, 18(4), 549-557. https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.549

Gonzalez-Gomez, D., Jeong, J. S., Canada-Canada, F., & Pico, A. G. (2019). Active-learning strategies to ıncrease the students' engagement to an environmental science course in a distance-learning program. New perspectıves ın scıence educatıon (8 th ed.). Florence: Pixel.

Gönen, S., & Akgün, A. (2005). Isı ve sıcaklık kavramları arasındaki ilişki ile ilgili olarak geliştirilen çalışma yaprağının uygulanabilirliğinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(11), 92-106.

Hise, Y. A. V. (1988). Student misconceptions in mechanics: an ınternational problem?. The Physics Teacher, 498-502.

Kesidou, S. & Duit, R. (1993). Students' conceptions of the second law of thermodynamics- an interpretive study. Journal of Research in Science Teaching, 30(1), 85-106.

Kırılmazkaya, G., & Kırbağ Zengin, F. (2016). Öğretmen adaylarının fotosentez konusu hakkında kavram yanılgılarının Vee diyagramı aracılığıyla belirlenmesi ve bu araca yönelik görüşlerinin tespiti. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2).

Koray, Ö., Özdemir, M. & Tatar, N. (2005). İlköğretim öğrencilerinin "birimler" hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları: kütle ve ağırlık örneği. İlköğretim Online, 4(2), 24-31.

Kuru, İ., & Güneş, B. (2005). Lise 2. sınıf öğrencilerinin kuvvet konusundaki kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 1-17.

Mcmillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-Based inquiry. (6th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expande sourcebook (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

Ormancı, Ü., & Özcan, S. (2012). Fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesinde drama yönteminin etkililiği: iki aşamalı teşhis testi kullanımı. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 6(2), 153-182.

Otara, A., Uworwabayeho, A., Nzabalirwa, W., & Kayisenga, B. (2019). From ambition to practice: An analysis of teachers’ attitude toward learner-centered pedagogy in public primary schools in Rwanda. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/2158244018823467

Ouyang, L., Zhang, H., Zhang, X., & Wu, H. (2019). Genomics course design and combinedteaching strategy to enhance learning ınitiatives in classroom. Biochemistry and Molecular Biology Education, 47(6), 632-637.

Öqvist, A., & Malmström, M. (2017). What motivates students? A study on the effects of teacher leadership and students’ self-efficacy. International Journal of Leadership in Education, 21, 155–175. https://doi.org/10.1080/13603124.2017.1355480.

Önen, F., Saka, M., Erdem, A., Uzala, G. & Gürdal, A. (2008). “HİE seminerine katılan fen bilgisi öğretmenlerinin öğretim tekniklerine ilişkin bilgilerindeki değişimin tespiti: Tekirdağ örneği”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(1), 45–57.

Özgür, S. (2013). The persistence of misconceptions about the human blood circulatory system among students in different grade levels. International Journal of Environmental and Science Education, 8(2), 255-268.

Sadanand, N. & Kess J. (1990). Concepts in Force and Motion. The Physics Teacher, 530-533. San Fransisco: Jossey Bass.

Şahin, D., & Güven S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki yöntem ve teknik kullanımına ilişkin görüşleri. Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1): 42-59.

Şensoy, Ö., Aydoğdu, M., Yıldırım, H.İ., Uşak, M., & Hançer, A. H. (2005). İlköğretim öğrencilerinin (6., 7. ve 8. sınıflar) fotosentez konusundaki yanlış kavramların tespiti üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 33(166), 213-223.

Şimşek, H., Hırça, N., Coşkun, S., & Coşkun, S. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 249-268.

Taşdemir, A., & Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1).

Taşkaya, S., M., & Sürmeli, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullandıkları öğretim yöntemlerin değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(1), 169-181.

Tekkaya, C., & Balcı, S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 101-107.

Wilkie, K. J., & Tan, H (2019). Exploring mathematics teacher leaders' attributions and actions in influencing senior secondary students' mathematics subject enrolments. Mathematıcs Educatıon Research Journal, 31(4), 441-464.

Yeşilyurt, S., & Gül, Ş. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin taşıma ve dolaşım sistemleri ünitesi ile ilgili kavram yanılgıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 17-48.

Yıldırım, K. (2011). Uluslararası araştırma verilerine göre Türkiye’de ilköğretim fen ve teknoloji derslerindeki öğretim uygulamaları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 159-174.

Published

2022-10-17

How to Cite

Yıldız, E., & Şimşek, Ümit. (2022). Identifying the Subjects in Which Sixth-Grade Students Have Difficulty Learning in Science Lessons, as well as the Causes of the Problems and Possible Solutions. Journal of Qualitative Research in Education, (32). https://doi.org/10.14689/enad.32.805