Meta-Thematic Analysis of Studies on Micro Teaching Techniques for Prospective Teachers


Abstract views: 87 / PDF downloads: 142

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.37.1856

Keywords:

Micro teaching technique, meta-thematic analysis, prospective teachers

Abstract

The aim of this research is to examine the qualitative studies, which include participants’ views on the microteaching technique for prospective teachers, using the meta-thematic analysis process. In this research, in the context of studies on micro teaching technique; studies reached by using the keywords “prospective teachers and micro teaching”, “prospective teachers and micro teaching technique”, “prospective teachers and micro teaching method”, “prospective teachers and micro teaching practices”, studies written only in Turkish, master's thesis, doctoral thesis in the country and articles published in peer-reviewed academic journals, studies published between 1992-2020, studies conducted in relation to prospective teachers, studies using qualitative research methods and participant views, data were collected within the limits of the keywords and databases used during the literature review. In this study, meta-thematic analysis one of the qualitative research methods, was used. In the findings of the research, the effect of the studies on micro teaching technique on the cognitive dimension of prospective teachers, the professional development of prospective teachers, the problems faced by prospective teachers and their suggestions in the studies on micro teaching technique were examined.

References

Akbaba Dağ, S., & Doğan Temur, Ö. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının mikro öğretim ders imecesi uygulaması ile ilgili görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 2(2), 120-133. DOI: https://doi.org/10.31805/acjes.471645

Allen, D.W & Eve, A.W. (1968). Microteaching. Theory İnto Practice, 7(5), 181-185. DOI: https://doi.org/10.1080/00405846809542153

Ataç, E. (2003). “21. Yüzyılda Öğretmen Eğitimi: Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Değerlendirilmesi” 18 Nisan 2003/Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13(2), 1-31.

Atav, E., Kunduz, N., & Seçken, N. (2014). Biyoloji eğitiminde mikro öğretim uygulamalarına dair öğretmen adaylarının görüşleri. Hacettepe Eğitim Dergisi, 29(4). 1-15.

Azar, A. (2011). Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik mi, Nicelik mi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.

Bars, M. & Kinay, İ. (2019). Mikro Öğretim Nedir? (s. 25-41). Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim. (Editörler: Şahan, H.H. & Küçükoğlu, A.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. DOI: https://doi.org/10.14527/9786050370409.02

Batdı, V. (2017). Smart board and academic achievement in terms of theprocess of integrating technology intoinstruction: a study on the McA. Process Croatian Journal of Education, 9(3), 763-801. doi: 10.15516/cje.v19i3.2542. DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i3.2542

Batdı, V. (2019). Meta-tematik analiz. V. Batdı (Ed.), Meta-tematik analiz: Örnek uygulamalar içinde. (s. 10-76). Ankara: Anı Yayıncılık.

Coşkun, A. (2016). Bir İngilizce Öğretmeni Eğitimi Programının Mikro Öğretim Boyutunun İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16(3), 810-829.

Çakır, Ö. (2010). Materyal geliştirmede mikro-öğretim: öğretmen adaylarının yöntem ve geribildirimler üzerine görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 55-73. DOI: https://doi.org/10.14520/adyusbd.97

Çeliksoy, M. A. (1994). Mikro öğretim yönteminin hentbolda teknik öğretim üzerindeki etkililiği. [Yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Demirel, Ö. (2010). Öğretme Sanatı. (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Ekşi, G. (2012). Implementing an observation and feedback form for more effective feedback in microteaching. Eğitim ve Bilim, 37(164). 267-282.

Elias, S. K. (2018). Pre-service teachers’ approaches to the effectiveness of microteaching in teaching practice programs. Open Journal of Social Sciences, 6, 205-224. DOI: https://doi.org/10.4236/jss.2018.65016

Erdem, E., Erdoğan, Ü. I., Özyalçın Oskay, Ö. & Yılmaz, A. (2012). Kimya eğitiminde mikroöğretim yönteminin etkililiği ve öğrenci görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde.

Fisher, J. & Burrell, D. N. (2011). The value of using microteaching as a tool to develop instructors. Review of Higher Education and Self-Learning, 4(11), 86-94.

Gerçek, C., & Özcan, Ö. (2013). Anlatım becerilerinin geliştirilmesinde mikro öğretim tekniğinin etkilerinin video dizi analizi ile incelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (susbid), 1, 55-65. DOI: https://doi.org/10.13159/susbid.15

Gillies, M. & Boyle, M. (2010). Teachers' reflections on cooperative learning: Issues of implementation. Teaching and Teacher Education(26), 933-940. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.034

Guba, E. G., Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02765185

Güler, E. (2020). Görsel Sanatlar Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri Dersinde Mikro Öğretim Uygulaması: Fenomenografik Araştırma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(30), 482-507. DOI: https://doi.org/10.35675/befdergi.655697

Güney, K. (2008). Mikro-Yansıtıcı Öğretim Yönteminin Öğretmen Adaylarının Sunu Performansı ve Yansıtıcı Düşünmesine Etkisi. [Doktora Tezi]. Fırat Üniversitesi

Gürses, A., Bayrak, R., Yalçın, M., Açıkyıldız, M. & Doğar, Ç. (2005). Öğretmenlik uygulamalarında mikro öğretim yönteminin etkililiğinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 1-10.

Güven, S., Kahveci, Ö., Öztürk, Y. & Akın, Ö. (2016). Türkiye’de Mikro öğretim uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaların içerik analizi. The Journal of International Lingual Social and Education Sciences, 2(1), 19-34.

I'anson, J., Rodrigues, S., & Wilson, G. (2003). Mirrors, reflections and refractions: The contribution of microteaching to reflective practice. European Journal of Teacher Education, 26(2), 189-199. DOI: https://doi.org/10.1080/0261976032000088729

Kanadlı, S. (2019). Öğretim Teknikleri. Öğretim İlke ve Yöntemleri. (Editörler: Yanpar Yelken, T. & Akay, C.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Karadağ, R., & Akkaya, A. (2013). İlk okuma yazma öğretimi dersinde mikro öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 39-59.

Karataş, F. Ö., & Cengiz, C. (2016). Özel öğretim yöntemleri II dersinde gerçekleştirilen mikro-öğretim uygulamalarının kimya öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 565-584.

Kartal, T., Yamak, H., & Kavak, N. (2017). Mikro öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri üzerindeki etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 740-771. DOI: https://doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.039

Kılıç, A. (2010). Learner-Centered Micro Teaching in Teacher Education. Online Submission, 3(1), 77-100.

Kim, M., & Tan, A. L. (2011). Rethinking difficulties of teaching ınquiry‐based practical work: stories from elementary pre‐service teachers. International Journal of Science Education, 33(4), 465-486. DOI: https://doi.org/10.1080/09500691003639913

Klinzing, H. G., & Floden, R. E. (1991). The Development of the Microteaching Movement in Europe. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Chicago, IL). 1-63.

Kpanja, E. (2001). A study of the effects of video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483-486. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8535.00215

Krippendorf, K. (2004). Content Analysis: An indtroduction to its methodology. Thousand Oaks, Caloifornia: Sage Publications, Inc. 1-69.

Külahçı, Ş. G. (1994). Mikro Öğretimde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Deneyimi-II.Değerlendirme. Eğitim ve Bilim, 18(92), 36-44.

Labuschagne, A. (2003). Qualitative research: Airy fairy or fundamental? The Qualitative Report, 8(1).

Madike, F. U. (1980). Teacher classroom behaviors involved in microteaching and student achievement: A regression study. Journal of Educational Psychology, 72(2), 265. DOI: https://doi.org/10.1037//0022-0663.72.2.265

Marulcu, İ., & Dedetürk, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mikro-öğretim yöntemini uygulamaları: bir eylem araştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 353-372.

Mellon, E. K., & Dence, J. B. (1971). Orientation program for teaching assistants using videorecorded microteaching. Journal of Chemical Education, 48(10), 674. DOI: https://doi.org/10.1021/ed048p674

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. 2. Edition, Sage Publication, London.

Ocak, G. (2017). Yöntem ve teknikler. Öğretim İlke ve Yöntemleri. (Editör: Ocak, G.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 281-397. DOI: https://doi.org/10.14527/9786053189886

Oliver, J. S. (1993). Using Organized Distractions in Microteaching with Pre-Service Science Teachers. Journal of Science Teacher Education, 4(3), 77-78. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02614553

Özçelik, N. (2017). Fransızca okuma becerisi öğretiminde mikro-öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 99-110. DOI: https://doi.org/10.16986/HUJE.2016022819

Peker, M. (2009). Genişletilmiş mikro öğretim yaşantıları hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 353-376.

Perlberg, A. (1972). Microteaching. International Review of Education, 18(1), 547-560. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01450315

Semerci, Ç. (2011). Mikro öğretim uygulamalarının çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli ile analizi. Eğitim ve Bilim, 36(161).14-25.

Sevim, S. (2013). Mikro-öğretim uygulamasının öğretmen adayları gözüyle değerlendirilmesi. Dicle üniversitesi Ziya Gökalp eğitim fakültesi dergisi, (21), 303-313.

Spelman, B. J., & St. John-Brooks, C. (1972). Microteachiing and Teacher Education: A Critical Reappraisal. The Irish Journal of Education/Iris Eireannach an Oideachais, 73-92.

Sutton, J. & Austin, Z. (2015). Nitel Araştırma: Veri Toplama, Analiz ve Yönetim. Kanada Hastane Eczanesi Dergisi, 68(3), 226-231.

Şen, A. İ. (2010). Effects of peer teaching and microteaching on teaching skills of pre-service physics teachers. Eğitim ve Bilim, 35(155), 78.

Thew, D. M. (1975). A Classroom Social Organization Category System. Classroom Interaction Newsletter, 11(1), 18-24.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yolcu, E. & Turhan Türkkan, B. (2019). Mikro öğretimin tarihçesi (geçmişten günümüze mikro öğretim). Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim. (Editörler: Şahan, H. H. & Küçükoğlu, A.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. DOI: https://doi.org/10.14527/9786050370409.03

YÖK, MEGEP. (1997). Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara: MEB.

YÖK, MEGEP. (1999). Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

HAMİDİ, N. B., & KİNAY, İsmail. (2024). Meta-Thematic Analysis of Studies on Micro Teaching Techniques for Prospective Teachers. Journal of Qualitative Research in Education, (37), 139–171. https://doi.org/10.14689/enad.37.1856