Inequalities in the Transition to University: A Qualitative Study on the Social Class Position


Abstract views: 313 / PDF downloads: 384

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.35.1717

Keywords:

Education, social class, inequality, economic capital, cultural capital.

Abstract

This study aims to understand the effect of inequality patterns on students' transition to university on the axis of social class positions and the role of universities in perpetuating these inequalities. The conceptual framework is discussed within the economic and cultural capital framework, which forms the center of Pierre Bourdieu's "reproduction theory". The single-case embedded design, which is a type of qualitative research method, was used in the study. The study consisted of 38 students studying engineering, social sciences, and language at Ankara Yıldırım Beyazıt and Bilkent Universities during the 2020-2021 academic year. The research data were collected through in-depth interviews using a semi-structured interview form. Data were analyzed using MAXQDA 2018 Analytics Pro qualitative analysis program with descriptive structural analysis and visualized with two case models. The results obtained in the study are as follows: Parents' income level, education level, occupation and educational values affect students' transition to university. Students' cultural capital shapes their preparation process for university, their choice of department/university, and results in unequal positions in their placement at the university. While the majority of AYBU students see university education as an activity that will enable them to work in the public sector and earn a regular income, the majority of Bilkent students see university education as an investment that will enable them to work in the private sector and earn a high income and prestige in the future. As a result of the study, it was suggested that the dependence on the central exam be reviewed to lessen the effect of social and economic factors on the transition to higher education.

References

Akcelik, E. (2019). Toplumsal sınıf konumunu sürdürme ve yükseltme stratejisi olarak ebeveynlerin evlatlarının eğitimine ve meslek edinmelerine karşı tavır alışı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Atli, C. S. (2022). Bourdieu sonrası kültürel sermaye tartışmaları. Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 105-121.

Barry, B. (2017). Sosyal adalet neden önemlidir (E. Kılıç, Çev.). Koç Üniversitesi Yayınları.

Blanden, J., & Machin, S. (2004). Educational inequality and the expansion of UK higher education. Scottish Journal of Political Economy, 51(2), 230-249. https://doi.org/10.1111/j.0036-9292.2004.00304.x

Boliver, V. (2011). Expansion, differentiation, and the persistence of social class inequalities in British higher education. Higher Education, 61(3), 229-242. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9374-y

Bourdieu, P. (1974). The school as a conservative force: scholastic and cultural inequalities. Contemporary research in the sociology of education, 32(46).

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. İçinde Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (ss. 241-258). Westport.

Bourdieu, P. (2017). Ayrım: beğeni yargısının toplumsal eleştirisi (D. F. Şannan & A. G. Berkkurt, Çev.). Heretik Yayıncılık.

Bourdieu, P. (2018). Bir pratik teorisi için taslak: Kabiliye üzerine üç etnoloji çalışması (N. Ökten, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bourdieu, P., ve Passeron, J.-C. (2014). Vârisler: öğrenciler ve kültür (L. Ünsaldı & A. Sümer, Çev.). Heretik Yayıncılık.

Bourdieu, P., ve Passeron, J.-C. (2015). Yeniden üretim: eğitim sistemine ilişkin bir teorinin ilkeleri (A. Sümer, L. Ünsaldı, & Ö. Akkaya, Çev.). Heretik Yayıncılık.

Buyruk, H. (2008). Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizliklere ilişkin biyografik bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bulbul, T. (2021). Yükseköğretime erişimin belirleyicileri olarak sosyoekonomik durum ve okul türü. Eğitim ve Bilim, 46(205), 303-333. https://doi.org/10.15390/EB.2020.8755

Byun, S., Schofer, E., & Kim, K. (2012). Revisiting the role of cultural capital in East Asian educational systems: the case of South Korea. Sociology of Education, 85(3), 219-239. https://doi.org/10.1177/0038040712447180

Carnoy, M. (2011). As higher education expands, is it contributing to greater inequality? National Institute Economic Review, 215, R34-R47. doi:10.1177/0027950111401142

Coskun, C. (2019). Yeniden üretim sarmalında eğitimde fırsat eşitsizliği: Malatya örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Celik, Z. (2020). Özerklik, büyüme ve kalite: İlhan Tekeli’nin yükseköğretim çalışmaları üzerine bir değerlendirme. İdealkent, 511-542. https://doi.org/10.31198/idealkent.713132

Celik, Z., Bozgeyikli, H., & Yurdakul, S. (2020). Eğitime bakış 2020: izleme ve değerlendirme raporu. Eğitim-Bir-Sen.

Egitim Reformu Girisimi. (2014). Türkiye’de eğitim sisteminde eşitlik ve akademilk başarı. İstanbul: ERG.

Ekinci, C. E. (2011). Bazı sosyoekonomik etmenlerin Türkiye’de yükseköğretime katılım üzerindeki etkileri. Eğitim ve Bilim, 36(160), 281-297. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/792

Ferreira, F. H. G., & Gignoux, J. (2010). Eğitimde fırsat eşitsizliği: Türkiye örneği (Çalışma Raporu Sayı: 4). Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı.

Giroux, H., A. (2014). Eğitimde kuram ve direniş (S. Demiralp, Çev.). Dost Kitabevi.

Harker, R. (1990). Bourdieu: education and reproduction. İçinde R. Harker, C. Mahar, & C. Wilkes (Ed.), An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice of Theory (ss. 86-108). Palgrave Macmillan.

Kara, O. (2009). Yükseköğrenimde barınma sorunu, Türkiye’de öğrenci yurtları ve dünyadan örnekler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kilic, Y. (2014). Türkiye’de eğitimsel eşitsizlik ve toplumsal tabakalaşma ilişkisine dair ampirik bir çalışma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 243-263. http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.14

Konstantinovskiy, D. L. (2017). Expansion of higher education and consequences for social inequality (the case of Russia). Higher Education, 74(2), 201-220. https://doi.org/10.1007/s10734-016-0043-7

Liu, Y., Green, A. ve Pensiero, N. (2016). Expansion of higher education and inequality of opportunities: A cross-national analysis. Journal of Higher Education Policy and Management, 38(3), 242-263. doi:10.1080/1360080X.2016.1174407

Lynch, K., & O’riordan, C. (1998). Inequality in higher education: a study of class barriers. British Journal of Sociology of Education, 19(4), 445-478. https://doi.org/10.1080/0142569980190401

MEB. (2020). Millî eğitim bakanlığı 2020 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav (Sy 12; Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi). Milli Eğitim Bakanlığı. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/17104126_2020_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav.pdf

MEB. (2021). Millî eğitim bakanlığı 2021 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav (Sy 16; Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi). Milli Eğitim Bakanlığı. https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/01113311_2021_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav.pdf

Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Nobel.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. SAGE Publications.

OECD. (2021). Education at a glance 2021: OECD indicators. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en

Silverman, D. (2018). Nitel verileri yorumlama (E. Dinç, Çev.). Pegem Akademi.

Suna, H. E., Gur, B. S., Gelbal, S., & Ozer, M. (2020a). Fen lisesi öğrencilerinin sosyoekonomik arkaplanı ve yükseköğretime geçişteki tercihleri. Yükseköğretim Dergisi, 10(3), 356-370. https://doi.org/10.2399/yod.20.734921

Swartz, D. (2011). Kültür ve iktidar: Pierre Bourdieu’nün sosyolojisi (E. Gen, Çev.). İletişim Yayınları.

TED. (2005). Türkiye’de üniversiteye giriş sistemi araştırması ve çözüm önerileri. Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Tekeli, İ. (2010). Tarihsel bağlamı içinde Türkiye’de yükseköğretimin ve YÖK’ün tarihi. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Troiano, H. ve Elias, M. (2014). University access and after: Explaining the social composition of degree programmes and the contrasting expectations of students. Higher Education, 67(5), 637-654. doi:10.1007/s10734-013-9670-4

Tunc, B. (2011). Yükseköğretimde teknik eğitim fakültesi tercihinin sosyo-ekonomik kökenlerine ilişkin bir inceleme: Tarsus teknik Eğitim fakültesi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1929-1948.

TUIK. (2015). Tarihsel gelişim, 1927-2000 genel nüfus sayımları: nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet yapısı. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1

TUIK. (2021). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210

Ulusoy, D. (2020). Toplumsal yapı ve unsurları. İçinde N. Güngör Ergan (Ed.), Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (İkinci Baskı, ss. 1-40). Ankara: Siyasal Kitabevi.

UNESCO. (2010). Global education digest 2010: comparing education statistics across the world. Montreal.

World Bank. (2020). The COVID-19 crisis response: supporting tertiary education for continuity, adaptation, and innovation (ss. 1-9). World Bank Group Education. https://documents1.worldbank.org/curated/en/621991586463915490/The-COVID-19-Crisis-Response-Supporting-Tertiary-Education-for-Continuity-Adaptation-and-Innovation.pdf

Xu, J., & Hampden-Thompson, G. (2012). Cultural reproduction, cultural mobility, cultural resources, or trivial effect? A comparative approach to cultural capital and educational performance. Comparative Education Review, 56(1), 98-124. https://doi.org/10.1086/661289

Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods (3rd ed). Sage Publications.

YOK. (1997). Türk yükseköğretiminin bugünkü durumu. T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.

YOK. (2021). 2021 Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) kılavuzu. Yükseköğretim Kurulu. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz040220211.pdf

YOK. (2022). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. Yükseköğretim Kurumu. https://istatistik.yok.gov.tr/

Zayimoglu Ozturk, F., Yaylak, E., & Ozturk, T. (2020). Preservice classroom teachers opinions on micro teaching in life sciences teaching. International Journal of Eurasian Education and Culture, 5(10), 1749-1802. https://doi.org/10.35826/ijoecc.253

Downloads

Published

2023-07-29

How to Cite

Pence, O. S., & Ulusoy, M. D. (2023). Inequalities in the Transition to University: A Qualitative Study on the Social Class Position . Journal of Qualitative Research in Education, (35). https://doi.org/10.14689/enad.35.1717