P4C Education in Primary School 2nd Grade Turkish Course within the Scope of Distance Education


Abstract views: 85 / PDF downloads: 146

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.36.1649

Keywords:

P4C practices, Turkish education, Covid-19

Abstract

This study aimed to determine how the philosophy for children (P4C) practices integrated into the 2nd grade Turkish course within the scope of distance education in the Covid-19 were carried out, the problems encountered and solutions to the problems, and teacher/student opinions. This research designed as a holistic single case study in the case study model, one of the qualitative research methods, was conducted in a primary school in the 2020-2021 academic year. Participants were determined by criterion sampling from purposeful sampling methods. Data was collected from 13 students and the classroom teacher. The research data were collected through the diaries of the researcher/teacher, video recordings, participant and systematic observations, semi-structured interviews with the participants, and student products. The data were analysed through descriptive analysis. As a result of research, it was seen that the implementation was carried out in six stages: attention gathering, stimulus presentation, determination of the main question to be discussed, questioning group, evaluation and reinforcement activities. Problems related to distance education, language skills, P4C and other fields were identified during the applications. Solution suggestions for the problems were presented and student/teacher opinions were shared. It is suggested that P4C should be studied with different disciplines.

References

Akkocaoğlu Çayır, N. (2015). Çocuklar için felsefe eğitimi üzerine nitel bir araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi.

Altunsöz, F. (2021). Çocuklar için felsefe programının uygulanmasının önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED). 5(2), 368-388. https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299

Bedford, D. (2019). Roko püfleyen küçük dinozor. (M. Stanley, Illus). Pearson Eğitim Çözümleri.

Belet, Ş. D. (2008). Yazma öğrenme alanı. H. Pilancı (Ed.), Türkçe öğretimi (s. 107-133). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.

Bolat, Ö. (2021). Beni ödülle cezalandırma. Doğan Kitap.

Bonilla, R. (2019). Uzaylı arkadaşım. Abm Çocuk ve İlk Gençlik.

Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev: S. B. Demir). Eğiten Kitap.

Çiçek, H. (2017). Felsefeyle çocuk çocukla felsefe. Çocuk ve Medeniyet. 2(4), 51-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cm/issue/57210/807865

Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 39, 203-211. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4781/65913

Direk, N. (2002). Küçük Prens üzerinde düşünmek. Pan.

Direk, N. (2019). Filozof çocuk çocuklarla felsefe konuşmaları. Pan.

Dirican, R., & Deniz, Ü. (2020). Felsefe etkinliklerinin okul öncesi dönem çocukların felsefi tutum ve davranışlarına etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 1(28), 421-430. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3625

Droit, R.P. (2017). Çocuklarla felsefe sohbetleri. (Çev: A. Karakış). Say.

Droit, R.P. (2019). Kızıma felsefe öğretiyorum. (Çev: İ.Yerguz). Say.

Dumanlı Kadızade, E., & Aslan, Y. (2019). “Çıtır Çıtır Felsefe” adlı telif çocuk edebiyatı serisinin Jackson Konsepti bağlamında incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 7(3), 14-30. https://doi.org/10.29228/ijlet.36849

Elcil, Ş., & Şahiner, D. S. (2014). Uzaktan eğitimde iletişimsel engeller. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 6(1), 21-33. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/issue/35980/403685

Eren, M., Erhan, A., & Uluülke, F. (1998). Felsefe. Alfabetik Okul Ansiklopedisi içinde. (Cilt. 6, s. 1714-1716). Görsel.

Gasparatou, R., & Kampeza, M. (2012). Introducing P4C in kindergarten in Greece. Analytic Teaching and Philosophical Praxis. 33(1), 72-82. https://www.researchgate.net/publication/260869223_Introducing_Philosophy_for_Children_P4C_in_Kindergarten_in_Greece_Analytic_Teaching_Philosophical_Praxis_vol_33_no_1_pp_72-82

Ghaedi, Y., Mahdian, M., & Fomani, F. K. (2015) Identifying dimensions of creative thinking in preschool children during implementation of philosophy for children (P4C) program: a directed content analysis. American Journal of Educational Research. 3(5), 547-551. https://www.researchgate.net/publication/275952178_Identifying_Dimensions_of_Creative_Thinking_in_Preschool_Children_during_Implementation_of_Philosophy_for_Children_P4C_Program_A_Directed_Content_Analysis

Gregory, M. (2008). Philosophy for children practitioner handbook. IAPC Publication.

Gür, Ç. (2011). Çocuklar için felsefe. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 1312-1319. https://silo.tips/download/ocuklar-n-felsefe#modals

Güven, B. (2019). Çocuklarla yapılan felsefe eğitiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi.

Işıklar, S. (2019). Çocuklar için felsefe eğitim programının 5-6 yaş çocuklarda felsefi sorgulama yoluyla eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Juuso, H. (2007). Child, philosophy and education discussing the intellectual sources of philosophy for children. Oulu University Press.

Karakaya, Z. (2006). Çocuk felsefesi ve çocuk eğitimi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 6(4), 23-37. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/52507

Karasu, F. Z. (2018). İlkokul çocuklarıyla felsefe yapmak üzerine nitel bir çalışma: dördüncü sınıf örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi.

Kaya, N. B. (2020). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde çocuklar için felsefe: bir eylem araştırması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi.

Kefeli, İ., & Kara, U. (2008). Çocukta felsefi ve eleştirel düşüncenin gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 41(1), 339-357. https://app.trdizin.gov.tr/makale/T0RBME5EUTA/cocukta-felsefi-ve-elestirel-dusuncenin-gelisimi

Kefeli, İ., Üçüncü, D., & Yaman, Z. (2021). Üstün yetenekli/zekâlı öğrencilerle “çocuklar için felsefi etkinlik” uygulaması: nitel bir çalışma örneği. Turkish Journal of Primary Education. 6(1), 51-65. https://doi.org/10.52797/tujped.850057

Korla Öztürk, A. (2022). Çocuklar için felsefe programının 10. sınıf öğrencilerinde eleştirel düşünme becerisine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Düzce Üniversitesi.

Kurşunlu, E. (2014). Okul öncesi eğitim programının düşünme becerileri öğretimi açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi.

Labbe, B., & Gaste, E. (2019). Kavga edersem ne olur?. Doğan ve Egmont.

Lam, C. M. (2012). Continuing Lipman's and Sharp's pioneering work on philosophy for children: using Harry to foster critical thinking in Hong Kong students. Educational Research and Evaluation. 18(2), 187-203. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13803611.2012.658669?scroll=top&needAccess=true

Lipman, M., Sharp, A. M., & Oscanyan, F.S. (1980). Philosophy in the classroom. Temple University Press.

Marashi, S. M. (2008). Teaching philosophy to children: a new experience ın Iran. Analytic Teaching. 27(1), 12-15. https://www.academia.edu/3240527/Teaching_Philosophy_to_Children_A_New_Experience_in_Iran

Mazı, A. (2008). Hikâyeler yoluyla düşünmenin ilköğretim beşinci sınıf Türkçe dersinde okuduğunu ve dinlediğini anlamaya etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi.

Mccall, C. C. (2017). Düşünmeyi dönüştürmek. (Çev: K. Gülenç & N. P. Boyacı). Nobel Akademik.

Okur, M. (2008). Çocuklar için felsefe eğitimi programının altı yaş grubu çocuklarının, atılganlık, işbirliği ve kendini kontrol sosyal becerileri üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi.

Oral, F. (2019). Farklı ama aynı. Yapı Kredi.

Örs, E. (2019). Bir ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinin okuma-yazma öğrenimi üzerine durum çalışması. HAYEF: Journal of Education. 16(1), 68-88. https://doi.org/10.26650/hayef.2019.18008

Özkan, B. (2020). Çocuklar için felsefe neden önemlidir?. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD). 4(1), 49-61. https://doi.org/10.32960/uead.696440

Pekkarakaş, E. (2020). Okul öncesi eğitim döneminde çocuklar için felsefe eğitiminin öğrencilerin yaratıcılık düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir Demokrasi Üniversitesi.

Piquemal, M., & Baas, T. (2018). Konuş benimle küçük kedi. ODTÜ Geliştirme Vakfı.

Scholl, R., Nichols, K., & Burgh, G. (2009). Philosophy for children: Towards pedagogical transformation. Australian Teacher Education Association Annual Conference Proceedings Archive. https://www.researchgate.net/publication/266392675_Philosophy_for_children_Towards_pedagogical_transformation

Sinan, Ö. (2019). Felsefeyle tanışıyorum. Doğan ve Egmont.

Soysal, Y., & Pullu, A. (2020). Söylem-biliş ilişkileri bağlamında çocuklar için felsefe: Söylem analizi yaklaşımı. Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1), 29-73. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iauefd/issue/54744/747997

Şavşet, S. (2016). Sorgulama tabanlı eklektik okul öncesi eğitim etkinliklerinin etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi.

Taş, I. (2017). Çocuklar için felsefe eğitimi programının 48-72 aylık çocukların zihin kuramı ve yaratıcılıklarına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi.

Taş, I., & Dikici Sığırtmaç, A. (2018). Philosophy for children: Basic issues and the oretical explanations. R. Efe & I. Koleva & H. A. Başal & M. Tufan & E. Atasoy (Eds.), Educational sciences research in the globalizing world (s. 36-52). St. Kliment Ohridski University Press.

Taşdelen, V. (2017). Çocuk kültürü bağlamında çocuklarla felsefe. Çocuk ve Medeniyet. 2(4), 7-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cm/issue/57210/807863

Turhan, A. (2021). Çocuklar için felsefe eğitimi programı 3. sınıf uygulaması: bir eylem araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi.

Türksoy, N. (2020). Çocuklar için felsefe (P4C) eğitiminin ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulamaya yönelik görüşlerine ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkısı: bir karma yöntem araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi.

Wartenberg, T. E. (2018). Küçük çocuklar için büyük fikirler. (Çev: S. Kurtar & A. K. Gülen). Sentez.

Worley, P. (2019). Felsefe makinesi. (Çev: T. Ebesek Büyükuğurlu). Paraşüt Kitap.

Yamada, K. (2020). Bir problemle ne yaparsın?. Nar.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.

Youssef, C., Campbell, M., & Tangen, D. (2016). The effects of participation in a P4C program on Australian elementary school students. Analytic Teaching and Philosophical Praxis. 37(1), 1-19. https://journal.viterbo.edu/index.php/atpp/article/view/1143

Yüceer, D. (2020). Erken çocukluk döneminde düşünme ve felsefe eğitimi: çocuklar sorguluyor. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi.

Zulkifli, H., & Hashim, R. (2020). Philosophy for children (P4C) in improving critical thinking in a secondary moral education class. International Journey of Learning, Teaching and Educational Research. 19(2), 29-45. https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1824/pdf

Downloads

Published

2023-10-30

How to Cite

KAYAALP, M., & BOYACI, Şerife D. (2023). P4C Education in Primary School 2nd Grade Turkish Course within the Scope of Distance Education. Journal of Qualitative Research in Education, (36), 216–242. https://doi.org/10.14689/enad.36.1649