Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624

Başlık (Türkçe): 14 punto, Times New Roman, sola dayalı, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalı, başlıktan sonra 24 pt boşluk bırakılmalı, en fazla 15 kelime olmalı.*

Başlık (İngilizce): 12 punto, Times New Roman, sola dayalı, bir satır aralığı, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalı, paragraftan önce ve sonra 24 pt boşluk bırakılmalı.

Yazar isimleri: Yazar isimleri 11 punto, Times New Roman, sola dayalı, bir satır aralığı, ilk harfleri büyük olarak ve alt alta yazılmalı, paragraftan önce ve sonra 24 pt boşluk olmlalı. Sorumlu yazar dipnotta belirtilmeli.

To cite this acticle/ Atıf için:
Yazar Soyadı, Yazar adı ilk harfi. (2017). Makale adı ilk kelimenin ilk harfi büyük diğer kelimelerin ilk harfleri küçük. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, Cilt ... (Sayı ...), ..-.. [Online] www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5

Öz. Makalenin geneli hakkında fikir verecek biçimde çalışmanın amacı, deseni, katılımcıları, veri toplama, veri analizi araştırmanın temel bulguları ve en az bir öneriye yer verilmeli. Öz; Times New Roman, sola dayalı 9 punto ile bir satır aralığında yazılmalı, 100-150 kelime arasında olmalı ve öz kesinlikle 150 kelimeyi geçmemeli. Makalenin geneli hakkında fikir verecek biçimde çalışmanın amacı, deseni, katılımcıları, veri toplama, veri analizi, araştırmanın temel bulguları ve en az bir öneriye yer verilmeli.
Öz; Times New Roman, sola dayalı, 9 punto ile bir satır aralığında yazılmalı, 100-150 kelime arasında olmalı ve öz kesinlikle 150 kelimeyi geçmemeli. Makalenin geneli hakkında fikir verecek biçimde çalışmanın amacı, deseni, katılımcıları, veri toplama, veri analizi, araştırmanın temel bulguları ve en az bir öneriye yer verilmeli. Öz; Times New Roman, sola dayalı 9 punto ile bir satır aralığında yazılmalı, 100-150 kelime arasında olmalı ve kesinlikle 150 kelimeyi geçmemeli.

Anahtar Sözcükler: Times New Roman, 9 punto, 3 – 7 kelime arasında, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük (eğer varsa) ve makale hakkında belirtilmek istenen bilgiler burada 9 punto, sola dayalı ve normal olarak yazılmalıdır.
(Bildiri, tezlerden üretilme, herhangi bir kurumtarafından desteklenem vb. bilgiler burada yazılmalıdır.)

Sorumlu Yazar: Ünvan, kurumsal adres, e-mail: 9 punto, sola dayalı, normal olarak yazılmalıdır.

Giriş

(Giriş, 1. düzey başlık, ortalı, ilk harfleri büyük ve paragraf öncesinde 24 pt sonrasında 10 pt boşluk bırakılmalı)
Giriş; çalışmanın kuramsal ve kavramsal çerçevesi, alanyazındaki boşluk, çalışmanın önemi ve amacını içerecek biçimde yapılandırılmalı. Biçimsel olarak metin sola dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf öncesi ve sonrasında 10 pt boşluk olmalı. Metin içi kaynak gösterimi ve alıntılarda APA 6 stili kullanılmalı. 40 ve daha az kelime içeren doğrudan alıntılarda “tırnak içi” ve sayfa numarası verilerek, 40 kelimeden fazla 500 kelimeden az alıntılarda ise sola dayalı, bir satır aralığı, 1 cm içeriden, 9 punto olacak biçimde öncesinde ve sonrasında 10 pt boşluk bırakılmalı ve ayrı bir paragraf olarak yer verilmeli.

Yöntem
(Yöntem, 1. düzey başlık, ortalı, ilk harfleri büyük, paragraf öncesinde 24 pt sonrasında 10 pt boşluk bırakılmalı)
Yöntem başlığında; desen, katılımcılar/ çalışma grubu/ veri kaynakları, araştırma ortamı ve araştırmacı rolü, veri toplama süreçleri, veri analizi başlıkları çalışmanın özelliğine göre uygun bir biçimde mutlaka olmalı. Burada yer verilen görüşler birincil kaynaklarla desteklenmeli. Bu yapılırken alanyazını açıklamak yerine çalışmada neyin, neden ve nasıl yapıldığı bağlama özgü olarak açıklanmalı. Örneğin, yarı-yapıladıırılmış görüşmeyi alanyazın destekli olarak anlatmak yerine çalışmada yarı-yapılandırılmış görüşmenin neden seçildiği ve nasıl uyguladığı anlatmalı. Ayrıca yöntem bölümü yazılırken genel geçer ifadeler yerine daha betimleyici ve odaklı açıklamalar yapılmalı. Örneğin; bu bir nitel araştırmadır, eylem araştırmasıdır, durum çalışmasıdır yerine desenin adı çok açık bir biçimde eylem araştırmasının türlerinden işbirlikli eylem araştırma desenidir ve nedeni şudur veya bütüncül tek durum çalışması desenidir biçiminde desen açıklanmalı. Mümkünse yöntem bölümünün temel süreçleri görselleştirilmeli. Bunun yapılması önerilmektedir. Metin 11 punto, Times New Roman, tek satır aralıklı, paragraflar arasında 10 pt boşluk olmalı. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 6 stili kullanılmalı. Giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma başlıklarını içeren metnin tamamında ve yöntemde kullanılacak alt başlıklar aşağıdaki gibi olmalı.

Verilerin Toplamması
(2. düzey alt başlık, normal, sola dayalı, ilk harfleri büyük, Times New Roman, başlık öncesi 12 pt sonrası 10 pt boşluk olmalı)
Metin 11 punto, Times New Roman, tek satır aralıklı, paragraflar arasında 10 pt boşluk olmalı. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 6 stili kullanılmalı. Giriş, yöntem, bulgular ve sonuç ve tartışma başlıklarını içeren metnin tamamında ve yöntemde kullanılacak alt başlıklar aşağıdaki gibi olmalı:

Görüşme
(3. düzey alt başlık, italik, sola dayalı, ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük, Times New Roman, paragraflar arası 10 pt boşluk olmalı)
Metin 11 punto, Times New Roman, tek satır aralıklı, paragraflar arasında 10 pt boşluk olmalı. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 6 stili kullanılmalı. Giriş, yöntem, bulgular ve sonuç ve tartışma başlıklarını içeren metnin tamamında ve yöntemde kullanılacak alt başlıklar aşağıdaki gibi olmalı.

Bulgular
(Bulgular, 1. düzey başlık, ortalı, ilk harfleri büyük, paragraf öncesinde 24 pt sonrasında 10 pt boşluk bırakılmalı)
Bulgular başlığı altında, çalışmada elde edilen bulgulara yer verilmeli. Biçimsel olarak metin 11 punto, Times New Roman, tek satır aralıklı, paragraflar arası 10 pt boşluk içermeli. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 6 stili kullanılmalı. Şekil ismi şeklin altında10 punto olacak biçiminde yer almalı. “Şekil 1” kalın ve italik olarak yazılmalı. Şekil ismi ise normal olarak yazılmalı. Şekillerin okunabilir olmasına dikkat edilmeli.

Şekil 1. İlk sözcük büyük, Times New Roman, 10 punto, normal

Tablo ismi tablonun üzerinde olmalı. “Tablo 1.” kalın olarak yazılmalı. Tablo adı ise italik olarak ve ilk harfleri büyük yazılmalı. Tablo APA’ya göre dikey çizgiler içermemeli ve önemli başlıklar yatay çizgilerle ayrılmalı. Tablo içerisindeki metin 10 punto olarak hazırlanmalı.

Tablo 1. Tablo Başlığındaki Kelimelerin İlk Harfleri Büyük, 10 Punto ve İtalik Olmalı.

Caption

Sonuç ve Tartışma
Sonuç ve tartışmada bulgulardan ulaşılan sonuçlara yer verilmeli. Tartışmada ise konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalara ve varsa konu ile ilgili alanyazındaki tartışmalara yer verilmeli. Ayrıca sonuç ve tartışamının sonunda çalışmanının varsa sınırlılıkarı da tartışılmalı. (Bunun yapılması önerilir. Örneğin yöntemden, araştırmadan, koşullardan veya öngörülemeynen nedenlerden kayanaklanan sınırlıklılar gibi). Biçimsel olarak metin 11 punto, Times New Roman, tek satır aralıklı, paragraflar arasında 10 pt boşluk olmalı. Metin içi kaynak gösterimlerinde APA 6 stili kullanılmalı.

Kaynaklar / References

(1. düzey başlık, ortalı, ilk harfleri büyük, paragraf öncesinde 24 pt sonrasında 10 pt boşluk bırakılmalı)
Kaynaklar alfabetik sırada APA 6 stili kullanarak yazılmalı. Kaynakların yazımında 10 punto, sola dayalı, Times New Roman, her bir kaynak öncesinde 6 pt boşluk, iki satırdan fazla olan kaynaklarda ikinci ve sonraki satırlar 1,25 cm içerinden olmalı.

Summary
(1. düzey başlık, ortalı, ilk harfleri büyük, paragraf öncesinde 24 pt, sonrasında 10 pt boşluk bırakılmalı.)
11 punto, normal, Times New Roman, sola dayalı, paragraf öncesinde ve sonrasında 10 pt boşluk, 1000-1500 kelime arasında aşağıdaki başlıkları ve metinde kullanılan kaynakları içerecek biçimde yazılmalı.

Summary aşağıdaki başlıkları içermeli:
Purpose and Significance.
Methodology.
Results.
Discussion and Conclusion.

Indexed By

 
#
Tamam