Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hülya İpek,Müge Kanatlar
Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler
10.14689/issn.2148-2624.1.6c2s2m

Öz.
Motivasyon sahibi öğretmenlerin öğretme/öğrenme sürecinde, daha etkili olacakları bilinmesine rağmen, bu konuda daha fazla çalımaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma yabancı dil öğretmenlerinin motivasyonunu etkileyen faktörleri incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışma nitel bir yöntem kullanarak Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde bulunan bir Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce Öğretmeni olarak çalışan 117 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan İngilizce öğretmeni olarak motivasyonlarını olumlu ve olumsuz etkileyen faktörleri yazmaları ve bunları kısaca açıklamaları istenmiştir. Verilen cevaplardan ortaya çıkan temaları belirlemek için içerik analizi uygulanmıştır. Veriler literatürde yer alan, öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen faktörler dikkate alınarak gruplanmıştır. Yabancı Dil olarak İngilizce öğretmenlerinin motivasyonunu etkileyen faktörler arasında öğretim ortamı, çalışma ortamı, meslektaşlar arası iletişim ve öğrenciler gibi faktörler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, motivasyon, yabancı dil öğretimi

395 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam