Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Duysal Demirbaş, Şebnem Timur Öğüt
Tasarım Tanım Belgesinin Tasarım Stüdyosunda Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Beklenti ve Gereksinimlerin Belirlenmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.6c2s3m

Öz
Bu çalışma günlük yaşam teknolojileri ile iç içe geçmiş olan Tasarım Stüdyosu derslerinde kullanılacak bir araçla ilgili temel unsurları, Tasarım Tanım Belgesi kullanım pratikleri ve alışkanlıkları ile ilişkili olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ana amacını bütüncül bir
yaklaşımla ele alabilmek için nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veriler, Türkiye'de Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde çalışan Tasarım Stüdyosu ders yürütücüleriyle yüz yüze görüşmeler ve çevrimiçi anket formlarıyla elde edilmiştir. Çalışma, Tasarım Tanım Belgesinin bazı bileşenlerinin tasarım sürecinin dinamik yapısına eşlik edecek şekilde yeniden yapılandırılması ve bulunduğu mevcut ortamla ilgili sorunlar yaşandığını belirlenlenmiştir. Tasarım Tanım Belgesinin yeni bir öğrenme aracı olarak ele alınmasında kullanılacak yeni bir ortama yönelik yeni nesil öğrencilerin görüşlerinin alınması gerektiğini önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım Stüdyosu, Tasarım Tanım Belgesi, Endüstriyel tasarım eğitimi, Yeni
nesil öğrenenler

366 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam