Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ceren Baştemur Kaya, Hasan Çakır
Programlama Dili Öğretiminde Alice Programının Kullanım Sürecinin İncelenmesi
10.14689/issn.2148 - 2624.1.6c2s9m

Öz
Programlama öğrenimi zor ve karmaşık bir süreçtir. Programlama öğreniminin karmaşıklığını azaltmak amacıyla görselleştirme araçlarının kullanımının arttığı görülmektedir. Bu görselleştirme araçlarından biri de Alice programıdır. Çalışma kapsamında Java programlama dili öğreniminde Alice programının kullanım süreci incelenmiştir. Çalışma grubu, meslek yüksekokulu bilgisayar teknolojileri bölümü 2. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma haftada dört saat olmak üzere beş hafta sürmüş ve toplamda 20 saat uygulanmıştır. Gagne'nin dokuz aşamalı öğretim modeli kullanılarak dersler yürütülmüştür. Öğrencilerden iki haftada bir değerlendirme notu toplanmıştır. Çalışmada tanımlayıcı durum çalışması kullanılmış ve veriler içerik analizi yönetimi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin; Alice programının donanım gereksinimlerinin yüksek olması nedeniyle bilgisayarda kilitlenmelerin yaşandığını ancak Alice programının kod mantığını öğrenmeye yardımcı olduğunu, programlamaya olan ilgiyi arttırdığını ve programlamayı eğlenceli hale getirdiğini belirttikleri görülmektedir. Programlama mantığının daha iyi anlaşılması için Alice programının kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Alice programı, meslek yüksekokulu, programlama ortamları, programlama öğrenimi

270 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam