Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hasan Bakırcı, Hüseyin Artun, Serkan Şahin, Müge Sağdıç
Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretimi Aracılığıyla Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
10.14689/issn.2148 - 2624.1.6c2s10m

Öz 
Bu çalışmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli’ne (OBYM) dayalı fen öğretimi aracılığıyla yedinci sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel konular hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma, 2016-2017 eğitim-öğretim bahar yarı yılında ortaokul yedinci sınıfta öğrenim gören 25 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu çalışmanın deseni ise nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Sosyobilimsel Konuları Değerlendirme Formu ve yarı-yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizden faydalanılmıştır. Bu çalışmada öğrenciler, sosyobilimsel konuların karmaşık, açık uçlu çoğunlukla tartışmalı ve kesin cevabı olmayan konular olduğunu farkına varmışlardır. OBYM temelli uygulamalarının yedinci sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel konularda karar verme yeteneklerinin gelişmesinde, günlük hayatta karşılaşacakları sorunları çözme becerilerinde ve bireylerin fen okuryazarlıklarının gelişmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. OBYM’nin, sosyobilimsel konuların öğretimi üzerinde etkisinin daha net olarak görülebilmesi için geniş katılımlı farklı seviyede öğrenim gören öğrenciler ile çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ortak bilgi yapılandırma modeli, yedinci sınıf öğrencileri, sosyobilimsel konular

446 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam