Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Burcu Avcı Akbel
Öğretim Elemanlarının Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziğinin Kullanılma Durumuna ve Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri
10.14689/issn.2148 - 2624.1.6c2 s5m

Öz
Bu araştırma Türkiye’deki üniversitelerin müzik öğretmeni yetiştiren bölümlerinde verilen viyolonsel eğitiminde Türk Müziğinin öğretilme yöntemlerini ortaya çıkarmayı ve bu bölümlerde görev yapan öğretim elemanlarının bakış açılarından süreci değerlendirmeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, literatür tarama ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formuna uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir. İçerik analizi sonucunda viyolonselde Türk Müziği eğitiminin öğretmenin ilgisi varsa ya da gerekli görürse verildiği, tampere sisteme dönüştürülmüş haldeki uyarlama ya da düzenlemelere yer verildiği, öğrencilerin Türk Müziği icrasında en çok usul yapılarında zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen yetiştiren kurumlarda viyolonsel eğitiminde Türk Müziğine yer verilmeme nedenleri arasında kaynak eksikliği, eğitimcilerin niteliği, Türk Müziğine âşina olmama, metodoloji, öğrenci kaynaklı alt yapı yetersizliği, mikrotonal ve tonal eğitimin birlikte olamayacağı düşünceleri gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Viyolonsel, viyolonsel eğitimi, Türk Müziği, müzik eğitimi.

388 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam