Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hüseyin Hüsnü Bahar, Oğuzhan Yılmaz
Ahıska, Göç ve Eğitim
10.14689/issn.2148 - 2624.1.6c2s11m

Öz
Ukrayna’dan Erzincan’a göç eden ortaokul öğrencilerinin eğitim problemlerini öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre tespit etmeye çalışan araştırma fenomenolojik bir çalışmadır. Çalışma için Ahıskalı öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda görev yapan 10 öğretmen ve 17 öğrencinin görüşüne müracaat edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanan araştırma verileri NVivo 11 programına yüklenerek öncelikle betimsel analize sonrasında ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Analizler sırasında araştırmacılar tarafından yapılan kodlamalar, sonrasında iki araştırmacının mutabakatı ile program, okulda disiplin, seviye farklılığı-aynı sınıflarda eğitim, arkadaşlık ilişkileri, dil, ailenin yapısı ve ilgisizliği başlıkları altında kategorize edilmiştir. Çalışma sonucunda Ukrayna’dan Erzincan’a göçle gelen ve ortaokula devam eden Ahıska Türklerinin pek çok eğitim problemi yaşadığı, bu problemlerin birçoğunun çözümü için gayret sarf edildiği ancak geleceği daha iyi planlamak ve kayıp nesiller yetiştirmemek adına daha özverili davranmak gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Göç, göçmenlerin eğitimi, Erzincan’daki Ahıska Türkleri, eğitim problemleri

397 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam