Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Gülsen Serap Çekerol
Üst Düzey Yöneticilerin, Üniversite Mezunu Genç İşgücünün Eğitim Yeterliliklerine Yönelik Görüşleri: Lojistik Eğitimi Örneği
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.2m

Öz. Bu araştırmanın amacı, genç nüfusun istihdamında, sektör yöneticilerinin eğitim yeterlilikleri ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel olarak desenlenmiş fenomenolojik bir çalışmadır. İstihdam beklentisinin yüksek olduğu görüşüyle birçok üniversitede açılan lojistik programlarının, beklenen istihdamı gerçekleştirememesi nedeniyle örnek olarak lojistik eğitimi ele alınmıştır. Araştırmanın verileri nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma, 2018-2019 yılları arasında 11 ay süren ve 8 dev ölçekli işletmelerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bütün katılımcılarına etik olarak kod isimler verilmiştir. Araştırmanın analizi içerik analizi ile yapılmış olup “Yetersizlikler”, “Gereklilikler”, “Beklentiler” olmak üzere üç ana temaya ulaşılmıştır ve her temanın altında ana temaya ilişkin alt temalarla katılımcı görüşleri değerlendirilmiştir. Oluşan temalar sonrası, üniversite mezunu genç işgücüne yönelik öneriler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lojistik eğitimi, eğitim yeterlilikleri, nitel araştırma, fenomenoloji

430 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam